Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Thứ Ba, 17/05/2022, 07:17 [GMT+7]
    Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Tọa đàm "Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới".
 
    Theo báo cáo tại Tọa đàm, thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao "chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu nội dung chuẩn mực đạo đức cách mạng làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên phấn đấu rèn luyện", ngày 6/4/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức tọa đàm khoa học lần thứ nhất. 
 
Quang cảnh Tọa đàm
Quang cảnh Tọa đàm
    Các chuyên gia, nhà khoa học tham dự Tọa đàm đã tập trung thảo luận và thống nhất nhiều nội dung quan trọng, khẳng định việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là vấn đề cấp thiết, tạo cơ sở cho cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đồng thời là cơ sở để các cấp ủy đánh giá cán bộ, đảng viên; góp phần trực tiếp vào cuộc đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; thống nhất cách hiểu về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và một số khái niệm liên quan; thống nhất phương thức xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng theo hướng làm rõ các chuẩn mực, phẩm chất đạo đức theo các mối quan hệ.
 
    Tiếp thu các ý kiến chuyên gia tại cuộc tọa đàm lần thứ nhất và căn cứ quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII cũng như nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì dự thảo bản Hệ thống hóa các chuẩn mực đạo đức của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới với 4 nhóm nội dung chuẩn mực đạo đức gắn với các mối quan hệ cụ thể: Một là đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và nhân loại; Hai là đối với bản thân, gia đình, đồng chí, đồng nghiệp; Ba là với công việc; Bốn là đối với các thế lực thù địch. Trong mỗi nhóm cũng đã bước đầu xây dựng khung nội dung cụ thể của các chuẩn mực. 
 
    Kết quả của cuộc tọa đàm sẽ tiếp tục cung cấp những luận cứ khoa học vững chắc, làm cơ sở để Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu tổ chức hội thảo cấp quốc gia về nội dung này.
                                                                                  Phương Hoa
.