Thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022

Thứ Hai, 26/07/2021, 11:15 [GMT+7]
    Ngày 25/7, thực hiện chương trình kỳ họp, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.
 
    Theo Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội, sáng ngày 21/7, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội cùng với dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.
 
    Các đại biểu Quốc hội tán thành với nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022; đồng thời đã lựa chọn các chuyên đề giám sát.
 
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022
    Theo đó, Quốc hội quyết định sẽ giám sát tối cao 2 chuyên đề, gồm: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 (chuyên đề 1); Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành (chuyên đề 2).
 
    Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát 2 chuyên đề, gồm: Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 (chuyên đề 3); Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 (chuyên đề 4).
 
    Sau khi nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 bằng hệ thống điện tử. Kết quả biểu quyết có 475/478 đại biểu tán thành (chiếm 95,19% tổng số đại biểu), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.
 
    Theo Nghị quyết mới được thông qua, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành” (chuyên đề 2).
 
    Tiếp đó, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.
                                                                                      Quỳnh Trang
.