Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng: Chủ động trong công tác tham mưu công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 26/07/2021, 06:57 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Theo đó, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản: Đề xuất nội dung Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 26/02/2021 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 23/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020, của Bộ Chính trị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Kết luận số 20-KL/TU ngày 26/02/2021 chỉ đạo việc xử lý các vụ việc, vụ án trên địa bàn tỉnh; Báo cáo công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Công văn 272-CV/TU ngày 10/3/2021 về tăng cường công tác Thi hành án trên địa bàn tỉnh; Công văn số 525-CV/TU đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương cho kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 04 vụ việc.
 
Đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng tham dự Lễ ký Quy chế phối hợp trong xử lý các vụ án, vụ việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng tham dự Lễ ký Quy chế phối hợp trong xử lý các vụ án, vụ việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
    
    Triển khai kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng và sai phạm về kinh tế qua công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh. Qua kiểm tra tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 81-TB/TU ngày 20/4/2021 về kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh.
 
    Triển khai kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng và sai phạm về kinh tế qua công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Huoai.
 
    Chủ trì tổ chức họp với Vụ địa phương III - Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan nội chính tỉnh để rà soát tiến độ, khó khăn, vướng mắc và bàn hướng xử lý, giải quyết đối với các vụ việc, vụ án theo kiến nghị của Đoàn Công tác số 1 và Đoàn Công tác số 2 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các vụ việc, vụ án vướng mắc, kéo dài khác để đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý. Tiếp tục theo dõi, nắm tiến độ các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Trao đổi, làm việc với một số cơ quan, đơn vị về các vụ việc có dấu hiệu sai phạm, tiêu cực, tham nhũng.
 
    Từ đầu năm 2021 đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp và hướng dẫn 68 trường hợp đến khiếu nại, tố cáo; trực tiếp kiểm tra, rà soát, xác minh và tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo có hiệu quả 09 đơn. Tiếp nhận 652 đơn khiếu mai 211 đơn cáo 143 đơn, phản ánh 298 đơn); đã xử lý 652/652 đơn, trong đó: chuyển 310 đơn, hướng dẫn 24 đơn; lưu 297 đơn; hiện đang xử lý 21 đơn.
                                                                                         Kim Long
.