Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang

Thứ Năm, 15/10/2020, 16:33 [GMT+7]
    Ngày 14/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc” đã khai mạc trọng thể. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung.
 
    Theo báo cáo tại Đại hội, kế thừa, phát huy thành tựu chung của đất nước và của tỉnh sau 35 đổi mới, tiếp nối đà tăng trưởng, phát triển sáng tạo của nhiệm kỳ 2010-2015, ở nhiệm kỳ 2015-2020. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 6,45%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản. Ba khâu đột phá, bốn nhiệm vụ trọng tâm được cụ thể hóa và triển khai tích cực. Tiềm năng, lợi thế về du lịch, nông nghiệp từng bước được khai thác, phát huy. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện và nâng cao chất lượng, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng đổi mới. Quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Quan hệ đối ngoại, hợp tác với một số địa phương các nước và tổ chức quốc tế được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực.
 
Các đồng chí dự Đại hội
Các đồng chí dự Đại hội
    Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được triển khai quyết liệt. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được đổi mới. Năng lực chỉ đạo, điều hành và quản lý của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức, bảo đảm thiết thực và hiệu quả hơn. Nội bộ cấp ủy đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân ngày càng tăng.
 
    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích và làm rõ thêm nguyên nhân hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
    Đảng bộ cần nhận thức sức sâu sắc về miền quê cách mạng là lợi thế, tiềm năng, sức mạnh của tỉnh nhà trên con đường phát triển. Trên cơ sở tình hình và bối cảnh chung cần phân tích, làm rõ  những kết quả đạt được, những thuận lợi khó khăn riêng có của tỉnh nhà  xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới trong phát triển kinh tế - xã hội đưa Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện trong khu vực miền núi phía Bắc. 
 
    Bên cạnh đó chú trọng bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện  nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
                                                                                           P.V
.