Quảng Trị: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cải cách hành chính

Thứ Tư, 17/01/2024, 01:48 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 
 
    Theo Chỉ thị, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 4/11/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên quan, công tác cải cách hành chính được các cấp, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính vẫn còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 
 
Quảng Trị tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cải cách hành chính
Quảng Trị tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cải cách hành chính
    Để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cần tập trung thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đổi mới phương thức, lề lối làm việc, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, đề cao tinh thần phục vụ Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo cấp dưới phục tùng nghiêm sự chỉ đạo của cấp trên.
 
    Chú trọng kiểm tra, giám sát thực hiện công vụ, đạo đức công vụ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; đối xử công bằng, bình đẳng, khách quan với các doanh nghiệp.
 
    Phát huy vai trò trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; không né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc thuộc thẩm quyền lên cấp trên hoặc sang cơ quan, đơn vị khác. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách.
 
    Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong giải quyết các thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thanh tra công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức; chấn chỉnh, xử lý kịp thời và nghiêm minh đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.
                                                                                            Lê Kiên
.