Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ký Quy chế phối hợp công tác

Thứ Ba, 15/11/2022, 21:37 [GMT+7]
    Chiều 15/11/2022, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác. Dự Lễ ký có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.
 
Quang cảnh Lễ ký
Quang cảnh Lễ ký
    Tham dự Lễ ký có các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và đại diện lãnh đạo các Ban thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
 
    Theo nội dung Quy chế phối hợp, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối sẽ tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về chủ trương, chính sách và định hướng lớn về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Lễ ký
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Lễ ký
    Hai cơ quan tham gia ý kiến đối với các đề án do một trong hai cơ quan chủ trì thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; phối hợp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ, việc tham nhũng, tiêu cực trong đảng bộ các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý; đồng thời trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác thẩm định cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và một số nhân sự theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 
    Theo quy chế phối hợp, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối cũng sẽ trao đổi, cung cấp thông tin, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ký Quy chế phối hợp
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ký Quy chế phối hợp
    Phát biểu tại Lễ ký, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị hai cơ quan tăng cường phối hợp tham mưu chủ trương, chính sách và định hướng lớn về công tác nội chính và PCTN, tiêu cực, về công tác xây dựng Đảng bộ Khối nói chung và về kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nói riêng. Nhất là, phối hợp hoàn thành các Đề án được giao cho mỗi cơ quan theo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới. 
 
    Hai cơ quan phối hợp tham mưu chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền Đảng ủy Khối trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính và PCTN, tiêu cực. Qua đó, góp phần kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; xử lý kịp thời những biểu hiện trái với quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối trong sạch, vững mạnh. 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Lễ ký
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Lễ ký
    Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị, hai cơ quan quan tâm phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Nhất là, cung cấp, trao đổi thông tin về lĩnh vực, địa bàn, đảng viên, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực để Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra, giám sát; trao đổi, cung cấp thông tin về các vụ việc có dấu hiệu tội phạm qua kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đảng ủy Khối để Ban Nội chính Trung ương tham mưu xử lý theo quy định; phản ánh, cung cấp thông tin về những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ trong hai cơ quan để uốn nắn, chấn chỉnh hoặc xử lý kịp thời...
 
    Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, Đảng ủy Khối cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương trong công tác tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương về các chính sách, giải pháp để tăng cường công tác PCTN, tiêu cực và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy Khối sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương để triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và những vấn đề, vụ việc liên quan đến nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Đặng Phước – Anh Hưng
.