Phú Yên: Giảm hơn 42% đơn thư so với cùng kỳ năm 2019

Thứ Hai, 09/11/2020, 15:22 [GMT+7]
    Trong 09 tháng đầu năm 2020, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Phú Yên giảm so với cùng kỳ năm trước, ít vụ việc khiếu nại gay gắt, đông người; không có vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo tiêu chí của Thanh tra Chính phủ; các khiếu nại chủ yếu tập trung về lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.
 
    Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại của các ngành, các cấp đã có những chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc mới phát sinh được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở; một số vụ việc khiếu nại kéo dài thuộc thẩm quyền của các địa phương đã được giải quyết dứt điểm, đảm bảo khách quan, đúng pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh.
 
    Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm và duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ theo quy định; chú trọng đối thoại trực tiếp với công dân để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc và giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đúng chính sách, pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân; quan tâm triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra về thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó, đôn đốc giải quyết kịp thời những vụ việc thuộc thẩm quyền.
 
    Cùng với đó, sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ; công tác hòa giải, thực hiện quy chế dân chủ, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm; việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật được chú trọng triển khai thực hiện.
 
    Theo báo cáo của UBND tỉnh, 9 tháng năm 2020, các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 1.158 lượt công dân/1.073 vụ việc, giảm 39,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, có 08 đoàn/08 vụ việc có nhiều người cùng khiếu nại; tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiếp nhận 1.037 đơn, giảm 42,67% so với cùng kỳ năm trước.
 
    Trong tổng số 127 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền với 117 vụ việc, cơ quan chức năng đã đã giải quyết 111 đơn/101 vụ việc, đạt tỷ lệ 86,95%, còn lại 16 đơn/16 vụ việc đang được các cơ quan xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định. Thanh tra các cấp, các ngành đã triển khai 37 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 66 đơn vị, địa phương. Hiện đã ban hành kết luận 22 cuộc, 15 cuộc đang thực hiện trong thời gian Luật định.
 
    Qua thanh tra, kiểm tra, cho thấy việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị có những chuyển biến tích cực hơn những năm trước, trong đó, người có thẩm quyền cơ bản đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trình tự, thủ tục của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp nhận, xử lý đơn có những chuyển biến tích cực, ít sai sót, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như công tác tổ chức đối thoại với công dân được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng phát huy hiệu quả; các vụ việc mới phát sinh được giải quyết kịp thời, nhiều địa phương đã giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài thuộc thẩm quyền của các địa phương; quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo được bảo đảm.
 
    Nhiệm vụ những tháng còn lại cuối năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong công tác tiếp công dân; thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
    Kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; tăng cường sự phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại kéo dài thuộc thẩm quyền của các địa phương, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân; ưu tiên giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; chú trọng công tác vận động, thuyết phục, hòa giải các sự việc xảy ra ngay từ nơi phát sinh; đồng thời, chỉ đạo thanh tra các cấp, các ngành thường xuyên theo dõi, nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn để tham mưu cho các cấp lãnh đạo; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, các cấp trong việc theo dõi, nắm tình hình khiếu nại, tố cáo để chỉ đạo giải quyết, tránh tình trạng khiếu nại đông người, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự; sử dụng có hiệu quả Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ cung cấp.
Lê Ngọc Hơn 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
.