Sóc Trăng: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Năm, 29/08/2019, 18:01 [GMT+7]
    Trong tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 90-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25-07-2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Qua đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trên không gian mạng, góp phần xây dựng, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng; ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng với nhiệm vụ xây dựng, phát triển không gian mạnh bảo đảm an toàn.
 
    Thường trực Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy và kết quả triển khai thực hiện "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Sóc Trăng
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Sóc Trăng
    Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 17-03-2017 về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án trên địa bàn theo kiến nghị của Đoàn công tác số 6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy sơ kết 5 năm kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo đề nghị của Ban Nội chính Trung ương tại Công văn số 4010-CV/BNCTW ngày 22-5-2019.
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 18-02-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 17-09-2012 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-05-2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.
 
    Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và làm việc với các cơ quan tư pháp 6 tháng đầu năm 2019. Qua đó, lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án tham nhũng; giao các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, triển khai diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch; tập trung giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ một số cơ sở tôn giáo; thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân; tăng cường công tác thi hành án dân sự và củng cố, kiện toàn đội ngũ chấp hành viên; thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ cải cách tư pháp của các địa phương…
                                                                                            Nguyễn Hiên
.