Sơ kết và trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng của Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương

Thứ Ba, 04/06/2019, 11:48 [GMT+7]
Thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2019, trong hai ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2019, tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương (sau đây gọi là Khối Thi đua) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07-4-2014, của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng.
 
    Đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đơn vị Khối trưởng; đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đơn vị Khối phó Thường trực; đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, đơn vị Khối phó đồng chủ trì các hội nghị. 
 
Lãnh đạo Khối Thi đua chủ trì Hội nghị
Lãnh đạo Khối Thi đua chủ trì Hội nghị
    Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Khối Thi đua, đại diện Lãnh đạo các cơ quan thành viên, đại diện Lãnh đạo vụ (ban, phòng) và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của 14 cơ quan thành viên Khối Thi đua (Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật), đại diện Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.
 
    Báo cáo sơ kết của Khối, các ý kiến phát biểu của đại diện 14 cơ quan trong Khối tại Hội nghị khẳng định: Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác thi đua, khen thưởng của Khối, cũng như của các cơ quan thành viên trong Khối đã có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện ở những điểm chủ yếu sau: 
 
    Cấp ủy đảng, Lãnh đạo các cơ quan trong Khối đã tập trung chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong Khối đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng. Từng chi bộ, đảng viên các cơ quan trong Khối phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị mình gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
    Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan trong Khối về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế đã có bước chuyển biến tích cực. Tích cực tham gia tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19-5-2016 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị phân công trong Chỉ thị số 34-CT/TW, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đưa và chỉ đạo, các trường chính trị cấp tỉnh đưa nội dung đường lối, chủ trương của Ðảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng vào chương trình giảng dạy, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ.
 
    Khối Thi đua, các cơ quan thành viên của Khối đã nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị mình theo hướng: Tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả. Hằng năm, Lãnh đạo Khối thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Lãnh đạo Khối, Lãnh đạo các cơ quan thành viên Khối xem việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua. Các cơ quan báo chí của Khối đã quan tâm dành thời lượng, mở chuyên mục để tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong Khối, cũng như trong cả nước, tạo sự lan tỏa.
 
    Công tác khen thưởng của Khối và của các cơ quan thành viên được đổi mới, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng. Ðề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp.
 
    Khối Thi đua, các thành viên trong Khối đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.
 
    Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng của Khối, cũng như các cơ quan thành viên trong Khối được kiện toàn một bước, tổ chức gọn nhẹ, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng là những công chức, viên chức có năng lực, trình độ, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các cơ quan trong Khối thường xuyên được bổ sung, kiện toàn theo đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.
 
    Bên cạnh những kết quả tích cực trên đây, thực tế triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW trong Khối những năm qua cho thấy, công tác thi đua, khen thưởng của Khối, cũng như của các cơ quan thành viên trong Khối còn một số hạn chế, như: Phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, liên tục, có nơi, có lúc còn hình thức. Còn trường hợp khen thưởng chưa kịp thời; khen thưởng cho công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người lao động trực tiếp còn ít. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao; biện pháp tuyên truyền thiếu đồng bộ... dẫn đến hạn chế động lực phấn đấu của tập thể và cá nhân.
 
    Hội nghị nhất trí giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - đơn vị Khối trưởng hoàn thiện Báo cáo, tổng hợp, chắt lọc tất cả các ý kiến đóng góp của các đại biểu để gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng hợp, trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW.
 
    Sau Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, Khối đã tiến hành trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng; nghe chuyên gia trình bày chuyên đề “Một số giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới”; kiểm điểm, sơ bộ đánh giá lại các công việc, các hoạt động mà Khối đã hoàn thành trong những tháng đầu năm 2019. Đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan thành viên được phân công chủ trì các công việc, hoạt động tiếp theo của Khối khẩn trương ban hành kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. 
 
    Đồng thời, hưởng ứng việc Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Khối nhất trí bổ sung vào kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019 nội dung: Khối sẽ tổ chức cuộc thi bằng hình thức sân khấu hóa về chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở”. 
 
    Nhân dịp này, Khối Thi đua triển khai chương trình an sinh xã hội, về thăm xã nông thôn mới Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây Lãnh đạo Khối Thi đua đã tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; 10 phần quà cho các Cựu Thanh niên xung phong của xã, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng; tặng Quỹ Khuyến học của xã 5.000.000 đồng.
Vũ Hòa
(Tạp chí Cộng sản)
.