Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài chính

Thứ Tư, 17/11/2021, 10:54 [GMT+7]
    Chiều 16/11/2021, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhằm đánh giá, hoàn thiện dự thảo nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo, chuyên viên một số vụ chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
    Về phía Bộ Tài chính có đồng chí Vũ Thị Mai, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính.
    
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Theo Báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng Bộ Tài chính đã xây dựng, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí; các tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức đã quán triệt, xác định rõ trách nhiệm, nêu cao vai trò, tính tiên phong, gương mẫu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các cấp ủy đảng xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, là nội dung đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phân công, phân cấp gắn với giao quyền, rõ trách nhiệm, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra thất thoát, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 
 
    Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, Nghị quyết Trung 3 (khóa X) và các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm tiến hành theo các chuyên đề hoặc chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của các cấp ủy, tổ chức đảng. Hàng năm Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện giám sát chuyên đề “thực hành chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Các cơ quan thanh tra đã triển khai 893.198 cuộc thanh tra, kiểm tra có liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
    Bộ Tài chính là cơ quan Thường trực giúp Chính phủ triển khai, thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hàng năm, Bộ Tài chính đã xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và ban hành công văn hướng dẫn các bộ ngành, địa phương trong cả nước để xây dựng và thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời, đề nghị các bộ ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện thực gửi về Bộ Tài chính tổng hợp, xây dựng báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội…
 
    Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, làm rõ hơn các nội dung liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, như: Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả, tiêu chí đánh giá về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…
 
Đồng chí Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại buổi làm việc
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Học cho biết, thời gian qua Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, trực tiếp là Thanh tra Bộ để chuẩn bị các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện Đề án Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng chí đề nghị, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính đánh giá đúng những kết quả đạt được, nổi bật qua 5 năm thực hiện Chỉ thị; đồng thời, nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và nguyên nhân tồn tại, hạn chế; đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống lãng phí thời gian tới, qua đó giúp Ban Nội chính Trung ương sớm hoàn thiện dự thảo Báo cáo sơ kết…
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí thành viên trong Đoàn công tác. Từ đó, sớm chỉ đạo các đơn vị của Bộ Tài chính tổng hợp, hoàn chỉnh nội dung báo cáo được giao trên cơ sở công văn đề nghị bổ sung của Ban Nội chính Trung ương và từ các gợi ý, trao đổi cụ thể tại buổi làm việc, nhằm đảm bảo hoàn thành và gửi báo cáo đúng thời hạn.
Đặng Phước
.