Toàn bộ cán bộ, công chức đều phải kê khai tài sản từ ngày 01-7-2019

Chủ Nhật, 02/06/2019, 08:32 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho biết, quy định mới của pháp luật về đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản và phương thức, thời điểm phải kê khai tài sản như thế nào?
 
    Trả lời: 
 
    Ngày 01-7-2019, Luật phòng, chống tham nhũng 2018 chính thức có hiệu lực. Theo đó, sẽ có một số điều chỉnh về người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gồm tất cả cán bộ, công chức, sĩ quan đều phải kê khai tài sản.
 
    Tại Điều 44 của Luật phòng, chống tham nhũng 2005, chỉ có các đối tượng sau có nghĩa vụ kê khai tài sản, gồm: Cán bộ từ Phó trưởng phòng của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên và tương đương trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Một số cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn; người làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Chính phủ quy định cụ thể những người phải kê khai tài sản quy định tại khoản này. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê khai tài sản, mọi biến động về tài sản thuộc sở hữu của mình và tài sản thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê khai trung thực và chịu trách nhiệm về việc kê khai.
 
 Đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật PCTN (sửa đổi). (Ảnh minh họa)
Đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật PCTN (sửa đổi). (Ảnh minh họa)
    Từ ngày 01-7-2019, Luật phòng, chống tham nhũng 2018 đã mở rộng đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai tài sản. Theo đó, tại Điều 34 Luật này quy định những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gồm: (1) Cán bộ, công chức. (2) Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp. (3) Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. (4) Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu HĐND.
 
    Như vậy, kể từ ngày Luật phòng, chống tham nhũng 2018 có hiệu lực, tất cả các đối tượng cán bộ, công chức, sĩ quan quân đội, công an đều thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập.
 
    Tuy nhiên, mỗi trường hợp, mỗi đối tượng sẽ có mốc thời gian phải kê khai tài sản, thu nhập khác nhau. Tại Điều 36 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định phương thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập như sau: 
 
    (1) Kê khai lần đầu được thực hiện đối với những trường hợp sau đây: (a) Người đang giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này tại thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31-12-2019; (b) Người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác. 
 
    (2) Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31-12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập, trừ trường hợp đã kê khai theo quy định tại khoản 3 Điều này. 
 
    (3) Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp sau đây: (a) Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31-12; (b) Người không thuộc quy định tại điểm a khoản này làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31-12. 
 
    (4) Kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện đối với những trường hợp sau đây: (a) Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác; (b) Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại khoản 4 Điều 34 của Luật này. Thời điểm kê khai được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.
Phương Anh
.