Bạc Liêu: Quan tâm thực hiện công tác cải cách tư pháp

Thứ Tư, 18/11/2020, 15:09 [GMT+7]
    Trong tháng 10/2020, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan tư pháp tỉnh Bạc Liêu tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 20/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp và chất lượng xét xử tại các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức bổ trợ tư pháp; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp;... 
 
 Bạc Liêu quan tâm thực hiện công tác cải cách tư pháp
Bạc Liêu quan tâm thực hiện công tác cải cách tư pháp
    Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ trong triển khai, phổ biến một số văn bản luật đang có hiệu lực, có liên quan đến công tác cải cách tư pháp. Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhân dân về các văn bản pháp luật đang có hiệu lực, tác động thường xuyên đến đời sống nhân dân như: Hộ tịch, đất đai, xây dựng, hôn nhân gia đình, đăng ký kinh doanh... hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng như trên đài truyền thanh xã, xóm, ấp, lồng ghép các buổi sinh hoạt nhóm, họp dân... 
 
    Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các địa phương đã thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, phản ánh, kiến nghị những ý kiến góp ý, những bức xúc của nhân dân, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, tinh thần, ý thức, trách nhiệm và sự gương mẫu của cán bộ, công chức, đảng viên;  từ đó góp phần chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng trong các hoạt động tư pháp ở địa phương. 
 
    Trong tháng, cơ quan chức năng đã thực hiện trợ giúp 381 người đến yêu cầu tư vấn, tổ chức 27 phiên tòa rút kinh nghiệm; tiếp nhận, xử lý 48 quyết định, công văn trưng cầu với tổng số 129 yêu cầu giám định.
                                                                                         Trịnh Hoàn
.