Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế: Tích cực tham mưu công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 07/04/2020, 11:23 [GMT+7]
    Quý I/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thường xuyên nắm và kịp thời báo cáo tình hình an ninh, trật tự trên các lĩnh vực; tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành chức năng và cấp ủy địa phương tăng cường phối hợp trong xử lý các vụ việc phức tạp; chủ động tổ thức theo dõi, nắm tình hình dịch bệnh Covid 19 kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát kịp thời, nhất là việc công dân Việt Nam từ các nước Lào, Thái Lan, Campuchia trở về địa bàn tỉnh; tính đến ngày 30/3/2020, có trên 4.200 người từ các nước trở về đã được cách ly tập trung, còn khoảng 8.900 người đang làm ăn sinh sống tại tại Lào đang được đề nghị đại sứ quán Việt Nam và chính quyền các nước hỗ trợ, giúp đỡ ổn định cuộc sống, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo qui định của chính quyền nước sở tại.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức họp các cơ quan tố tụng nắm tiến độ xử lý các vụ việc vụ án liên quan đến tham nhũng quý I/2020
Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức họp các cơ quan tố tụng nắm tiến độ xử lý các vụ việc vụ án liên quan đến tham nhũng quý I/2020
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 31-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2020; Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2020; các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề về công tác cải cách tư pháp như: Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 72-KH/TU ngày 28/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; Báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp 05-CTr/CCTP-PBGDPL ngày 15/4/2016 giữa Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2016-2020; đôn đốc các ngành, các cấp xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình 68-CTr/TU, ngày 20/01/2020 về công tác trọng tâm về phòng, chống tham nhũng năm 2020; đồng thời theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch để thực hiện Chương trình này; thường xuyên làm việc với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thuộc diện Ban Nội chính theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo xử lý; hoàn thành việc theo dõi, chỉ đạo, xử lý các vụ việc, vụ án theo chỉ đạo của Đoàn công tác số 5 - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
    Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đã chủ trì phối hợp tổ chức các buổi tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại huyện A Lưới, thị xã Hương Thủy và tham mưu Báo cáo kết quả tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; việc tiếp nhận và xử lý các đơn thư, khiếu nại tố cáo do Thường trực Tỉnh ủy giao và các tổ chức, công dân gửi đến Ban đã được nghiên cứu, đề xuất, tham mưu, theo dõi xử lý theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. 
 
    Thực hiện giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện đối với Ban Thường vụ huyện ủy Quảng Điền. 
 
    Ngoài ra, Ban còn tham gia các Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở và đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với thị ủy: Hương Trà, Hương Thủy, Huyện ủy Phú Vang; các đảng ủy: Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thành ủy Huế.
Đặng Thị Mỹ Ngọc 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế)
.