Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

Thứ Sáu, 03/04/2020, 06:11 [GMT+7]
    Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 791/QĐ-BTNMT (ngày 27/3/2020) về ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030. 
 
    Việc ban hành Kế hoạch này nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 tại các quyết định số 2198/QĐ-BTNMT ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2012-2020; số 2819/QĐ-BTNMT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020; số 2842/QĐ-BTNMT ngày 09/12/2016 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020.
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội Luật gia Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác xây dựng, phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2018-2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội Luật gia Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác xây dựng, phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2018-2023
    Đồng thời, xác định rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Bộ; Xác định các biện pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 nói chung và nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu xây dựng nền hành chính phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.
 
    Việc tổng kết, đánh giá toàn diện chương trình này phải bảo đảm tính toàn diện, khoa học, thiết thực, hiệu quả; đánh giá đa chiều, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các tổ chức, các nhân có liên quan. Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Bộ phải bảo đảm đánh giá chính xác, khách quan, thực chất các nội dung cải cách hành chính; làm rõ kết quả so với mục tiêu, thể hiện thông qua sản phẩm, số liệu cụ thể, phân tích tồn tại, hạn chế để chỉ ra các nguyên nhân. Đồng thời, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 và đề xuất các giải pháp thực hiện bảo đảm đồng bộ, khả thi, phù hợp với yêu cầu, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Gắn việc tổng kết với công tác thi đua - khen thưởng, đề xuất những hình thức khen thưởng phù hợp cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.
Thanh An
.