Bộ Khoa học và Công nghệ: Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Ba, 07/04/2020, 06:28 [GMT+7]
    Để đẩy mạnh nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhằm thực hiện trọng tâm, trọng điểm để tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nhân lực trong các đơn vị thuộc Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 877/QĐ-BKHCN ngày 31/3/2020 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ năm 2020.
 
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Bộ Khoa học và Công nghệ
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Bộ Khoa học và Công nghệ
    Theo đó, Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của Bộ Khoa học và Công nghệ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức để có những hành động, việc làm cụ thể, tạo bước chuyển thực sự trong lề lối làm việc, cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấp hành nghiêm các quy định tại quy chế làm việc của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thường xuyên quán triệt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị quản lý; xây dựng, hoàn thiện, bổ sung các văn bản quy định làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra nội bộ và xử lý vi phạm.
 
    Các chỉ tiêu và giải pháp được nêu rõ trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 bao gồm các lĩnh vực: 
 
    Trong quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên của ngân sách nhà nước: Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương, đẩy mạnh khoán chi hành chính; tiết kiệm triệt để trong quản lý, sử dụng kinh phí của đề tài nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi, chưa xác định được nguồn kinh phí thực hiện; từng bước chuyển việc bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên sang phương thức Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu; thực hiện khoán kinh phí đến sản phẩm cuối cùng và công khai về nội dung thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ theo quy định; tiếp tục thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017; cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia; công trình dự án nhóm A.
 
    Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước: Trong phân bổ vốn đầu tư công; trong khâu quy hoạch xây dựng, chủ trương, cấp phép, quyết định đầu tư; trong công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án; trong thanh, quyết toán vốn đầu tư; trong công tác đấu thầu.
 Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, tài sản công; Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động…
Phương Anh
.