Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên tham mưu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 17/04/2020, 12:21 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; ban hành và triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/03/2009 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Tỉnh ủy. 
 
    Xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch công tác; chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2020; tiếp nhận, phân loại và tham mưu xử lý 140 đơn, thư (15 khiếu nại, 58 tố cáo; 67 khác) gửi đến Tỉnh ủy; đã xử lý 130/140 đơn; chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và hướng dẫn gửi 56 đơn; đang xử lý 10 đơn, lưu 74 đơn; tiếp nhận 225 văn bản trả lời của các cơ quan, đơn vị; ban hành 10 văn bản đôn đốc về việc xử lý đơn, thư đối với một số cơ quan, đơn vị, địa phương; tiến hành xác minh một số đơn thư theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy; tiếp, đối thoại 02 lượt công dân/02 vụ việc.
 
Các đại biểu dự Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTN tỉnh Hưng Yên năm 2020
Các đại biểu dự Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTN tỉnh Hưng Yên năm 2020
    Cử lãnh đạo và chuyên viên tham gia Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phân công cán bộ, chuyên viên thực hiện giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy.
 
    Thẩm định và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 04 chỉ thị về lĩnh vực nội chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, xét xử các loại án; về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2020.
 
    Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia về công tác cán bộ đối với 27 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
 
    Cử cán bộ lãnh đạo, chuyên viên dự giao ban hàng tháng với các cơ quan tố tụng cấp tỉnh để nắm tình hình điều tra, truy tố, xét xử án hình sự; tiếp tục theo dõi, đôn đốc giải quyết 09 vụ án hình sự, dân sự và tham gia ý kiến với các cơ quan tổ tụng trong quá trình giải quyết những vụ án thuộc diện Ban Nội chính Tinh ủy theo dõi, đôn đốc, án nổi cộm, gây bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. 
 
    Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về nhiệm vụ cải cách tư pháp; kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.
                                                                                              Lê Hiếu
.