Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Sóc Trăng quý I/2024

Thứ Năm, 09/05/2024, 04:42 [GMT+7]
    Trong quý I/2024, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, UBND tỉnh Sóc Trăng lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đạt được nhiều kết quả; tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế, ngăn chặn.
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải quyết các vụ án, vụ việc theo kiến nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 
 
Phiên họp Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Sóc Trăng quý I/2024
Phiên họp Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Sóc Trăng quý I/2024
    Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung xây dựng và triển khai Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh năm 2024; Kế hoạch phối hợp thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh năm 2024.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trên cơ sở văn bản của tỉnh, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành nhiều văn bản mới và sửa đổi, bổ sung một số văn bản để thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh việc thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động, tập trung vào các lĩnh vực như quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất, quản lý dự án đầu tư xây dựng... Đến nay, có 04 cơ quan, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; kết quả chưa phát hiện vi phạm.
 
    Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh; các cấp, ngành trong tỉnh đã tổ chức lồng ghép các nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thông qua 42 cuộc với 821 lượt người tham dự.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn triển khai, thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập hàng năm trên địa bàn; ban hành quyết định phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024. Thanh tra tỉnh đã tổ chức bốc thăm chọn ngẫu nhiên được 40 người công tác tại 08 cơ quan, đơn vị để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập; đã triển khai 02/08 cuộc với 15/40 người được xác minh tài sản, thu nhập.
 
    Trong quý I, qua công tác giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, Cơ quan điều tra đã phát hiện, khởi tố 01 vụ án/01 bị can có hành vi tham nhũng, tài sản thiệt hại hơn 226 triệu đồng.
 
    Các cơ quan, đơn vị chức năng đã đẩy mạnh thực hiện công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là sự phối hợp giữa cơ quan Thanh tra, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tội phạm do cơ quan Thanh tra kiến nghị khởi tố…
 
    Trong thời gian tới, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là các quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, thực hiện tốt công tác xác minh tài sản, thu nhập. Các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh tiếp tục tăng cường công tác phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nâng cao hiệu quả xử lý tài sản tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Kim Anh
.