Yên Bái: Kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 26/04/2024, 03:30 [GMT+7]
    Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 25/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2021-2025, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa, xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình, kế hoạch hành động để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn Đảng bộ tỉnh, trong đó, có Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2021-2025. 
 
Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Yên Bái
Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Yên Bái
    Kết quả, trong 3 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị 07-CT/TU, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và quyết tâm chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; việc rà soát, tham gia ý kiến cụ thể hóa, thể chế hóa các quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành văn bản quy phạm pháp luật được triển khai kịp thời, đồng bộ, phù hợp với tình hình của địa phương. 
 
    Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt theo đúng phương châm “rõ đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng được xử lý dứt điểm, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa; tích cực thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt từ hành vi tham nhũng, tiêu cực.
 
    Để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 25/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh Yên Bái tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; các kết luận Phiên họp, Cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
 
    Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/TW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung phòng, chống tiêu cực, gắn phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực; xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp và cam kết những điều “cần xây”, “cần chống” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp dân, đối thoại với công dân.
 
    Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư. Góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là cấp cơ sở; tổ chức triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và kế hoạch thanh tra hàng năm; tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh trong xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc về chức vụ, kinh tế, tham nhũng, tiêu cực với tinh thần tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy các cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
Quỳnh Trang
.