Bến Tre: Kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Thứ Năm, 25/04/2024, 04:41 [GMT+7]
    Trong quý I/2024, UBND tỉnh Bến Tre đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, do đó, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định; công tác tiếp công dân được quan tâm thực hiện thường xuyên, định kỳ theo đúng quy định của pháp luật. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phát sinh được giải quyết kịp thời. 
 
    Ngay từ đầu năm, tỉnh Bến Tre đã chú trọng, quan tâm đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế việc khiếu kiện đông người, vượt cấp của người dân. Các cơ quan chức năng tỉnh thực hiện đúng theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị của công dân. Thực hiện nghiêm theo Kế hoạch số 307/KH-UBND, ngày 17/01/2024 của UBND tỉnh; đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, kịp thời xử lý và giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh từ cơ sở.
 
 Một Hội nghị của Thanh tra tỉnh Bến Tre
Một Hội nghị của Thanh tra tỉnh Bến Tre
    Trong quý, các cơ quan chức năng trong tỉnh tiếp 1.047 lượt/877 người với 796 vụ việc; trong đó, tiếp thường xuyên 664 lượt/739 người, lãnh đạo tiếp định kỳ 383 lượt/138 người; có 5 đoàn đông người với 4 vụ việc. Nội dung tiếp công dân gồm các khiếu nại liên quan đến đất đai; công tác bồi thường, giải tỏa; đất tập đoàn sản xuất; tố cáo về lĩnh vực hành chính và các phản ánh, kiến nghị khác. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 628 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; đã xử lý được 592 đơn; có 400 đơn thuộc thẩm quyền. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đã trả lại cho cá nhân hơn 4.200m2 đất…
 
    Cũng trong quý I, UBND tỉnh Bến Tre đã tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra; kết quả, toàn tỉnh đã triển khai được 21 cuộc thanh tra hành chính; đã ban hành kết luận thanh tra 7 cuộc tại 7 đơn vị, phát hiện số tiền vi phạm là gần 740 triệu đồng… xử lý hành chính 1 tổ chức và 6 cá nhân; kiến nghị chuyển Cơ quan điều tra 1 vụ với 2 đối tượng. Ngoài ra, thanh tra các sở, ngành triển khai được 367 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; đã ban hành kết luận 21 cuộc đối với 189 tổ chức và 475 cá nhân… Vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra gồm: Vi phạm quy định về hoạt động quảng cáo, kinh doanh karaoke, trật tự an toàn giao thông đường bộ, thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh, chất lượng đo lường, vệ sinh môi trường, y tế, viễn thông; số tiền vi phạm gần 1,4 tỷ đồng…
 
    Về nhiệm vụ trong quý II/2024, UBND tỉnh Bến Tre tiếp tục chỉ đạo ngành Thanh tra triển khai các cuộc thanh tra bảo đảm đúng tiến độ, thời gian theo kế hoạch công tác năm 2024. Thanh tra chuyên ngành tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý. Thực hiện nghiêm việc giám sát hoạt động các đoàn thanh tra; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra đúng theo quy định pháp luật… Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện. 
 
    Kịp thời nắm bắt, giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân ngay khi phát sinh từ cơ sở. Phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu các xã, phường, thị trấn quan tâm thực hiện...
Kim Anh
.