Cao Bằng: Triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024

Thứ Tư, 28/02/2024, 23:39 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Kế hoạch số 3648/KH-UBND, ngày 29/12/2023 về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2024.
 
    Theo đó, kế hoạch nhằm bảo đảm các nhiệm vụ, mục tiêu của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 được triển khai cụ thể, thực chất; xây dựng các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của địa phương. Gắn trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan hành chính nhà nước đối với việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ.
 
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Cao Bằng họp triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Cao Bằng họp triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023
    Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định công tác cải cách hành chính là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm tạo động lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương. Xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng, khả thi; xác định rõ trách nhiệm đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian thực hiện và kết quả cần đạt được. Các nội dung cải cách hành chính phải được triển khai, thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch; nghiên cứu đề xuất, áp dụng nghiêm túc các giải pháp khắc phục hạn chế trong cải cách hành chính trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Gắn kết quả cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cải cách hành chính. 
 
    Với mục tiêu: 100% văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ kịp thời nhằm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 100% văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được xây dựng, ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ và khả thi. Hoàn thành 100% các nhiệm vụ của kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
 
    Theo đó, tập trung tổ chức thực hiện 06 nhiệm vụ được giao: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.
 
    Giải pháp thực hiện: Tiếp tục đề cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực hiệu quả công tác tham mưu của đội ngũ CBCCVC trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.
 
    Thực hiện đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố hằng năm bảo đảm khách quan, trung thực; gắn kết quả thực hiện cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng. 
 
    Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ; kiểm tra đột xuất về công tác cải cách hành chính, quan tâm kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 
 
    Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình cải cách hành chính Nhà nước của Chính phủ giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025; đa dạng hình thức tuyên truyền, nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng; tăng thời lượng tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục…, trên các phương tiện thông tin truyền thông.
 
    Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tập trung nghiên cứu các mô hình, sáng kiến, giải pháp giúp triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các lĩnh vực cải cách hành chính. Bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2024 theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.
 
    Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của ngành, địa phương bảo đảm đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.
 
    Các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; các kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh; chủ trì triển khai thực hiện nội dung về cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Theo dõi, tổng hợp việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác cải cách thủ tục hành chính.
 
    Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử các các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố: Xây dựng chuyên mục, chuyên trang về cải cách hành chính để tuyên truyền và phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức về cải cách hành chính; phản ánh thực chất kết quả đạt được, vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của đơn vị, địa phương.
 
    Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại đơn vị, nâng cao trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tiếp tục thực hiện và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa các cấp.
P.V
.