Ninh Thuận: Tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Thứ Ba, 27/02/2024, 02:55 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND, ngày 12/02/2024, về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
    Việc ban hành Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động công vụ; củng cố niềm tin của nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh.
 
Hoạt động tại Trung tâm hành chính công tỉnh Ninh Thuận (Ảnh minh họa)
Hoạt động tại Trung tâm hành chính công tỉnh Ninh Thuận (Ảnh minh họa)
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận yêu cầu thực hiện đồng bộ với việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi tham nhũng.
 
    Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này phải được tiến hành nghiêm túc, mạnh mẽ, đồng bộ, thường xuyên. Đồng thời, cùng với việc triển khai, thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành gắn với việc thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về PCTNTC, kịp thời phát hiện, xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu việc thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.
 
    Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo, cần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc. Thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân. Đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Quan tâm chỉ đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.
 
    Chấn chỉnh công tác quản lý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.
 
    Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.
Kim Anh
.