Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quan tâm công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 27/10/2023, 07:05 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2023, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc quán triệt, nghiên cứu và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các Phiên họp của Ban Chỉ đạo; ban hành các kế hoạch, quyết định, các báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương, của Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ.
 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023
    Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã góp phần nâng cao ý thức, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, ý thức rèn luyện, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tích cực chủ động rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành, tham mưu và trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, góp phần tích cực trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện xử lý tham nhũng, tiêu cực.
 
    Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính toàn diện trên các lĩnh vực công tác thuộc quyền quản lý của Bộ; gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; 100% các đơn vị thuộc Bộ đã ban hành Kế hoạch năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện. Duy trì hoạt động hiệu quả chuyên mục công khai thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp theo dõi, liên hệ làm việc; thực hiện công khai, minh bạch trong cải cách hành chính và giải quyết công việc phục vụ người dân và doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân trong việc tra cứu, tìm hiểu các thông tin, tài liệu pháp lý liên quan đến hoạt động thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
 
    Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn quan tâm, thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy tắc ứng xử đối với người có chức vụ, quyền hạn; ban hành Quy định của Ban Cán sự đảng Bộ về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thuộc Bộ; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ; Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường.
 
    Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Bộ Tài chính tổng hợp.
 
    Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực môi trường đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước; đôn đốc, kiểm tra, thanh tra; tích cực chủ động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; duy trì đường dây nóng của Bộ để nắm bắt thông tin phản ánh từ các cơ quan ngôn luận; tiếp nhận đơn, thư, phản ánh của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến tài nguyên và môi trường; làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo.
 
    Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 1966/BTNMT-PC ngày 24/3/2023 chỉ đạo, đôn đốc, báo cáo triển khai công tác giám định tư pháp; đã thực hiện 69 Quyết định trưng cầu giám định tư pháp của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an,  Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện, cụ thể: lĩnh vực đất đai 31 vụ việc, lĩnh vực khoáng sản 34 vụ việc, lĩnh vực môi trường 04 vụ việc. Đến nay, đã hoàn thành và ban hành 22 Kết luận giám định… 
 
    Thường xuyên, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường; rà soát, khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường mà các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán có kiến nghị, đề xuất. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với nhũng tồn tại, hạn chế; xử lý những tồn tại trong công tác lập, trình phê duyệt dự toán, giá gói thầu và công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng ngân sách nhà nước. 
Tuệ Minh
.