Bình Thuận: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 14/09/2023, 17:19 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Theo Chỉ thị, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 1/10/2012 về nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 8/1/2013 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác và Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 18/5/2013 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh, việc chấn chỉnh đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nâng lên; đa phần cán bộ, công chức, viên chức đều có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Bình Thuận
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Bình Thuận
    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế, đáng lưu ý như: Thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền, dẫn đến nhiều trường hợp bị xử lý kỷ luật do liên đới trách nhiệm, có trường hợp bị xử lý hình sự; một số cán bộ, công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ, tình trạng đi trễ, về sớm, vắng mặt tại cơ quan trong giờ làm việc vẫn còn xảy ra. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai còn nhiều thiếu sót, bất cập, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa kịp thời, thiếu quyết liệt; công tác phòng, chống tham nhũng trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực Nhà nước chưa được quan tâm đúng mức…
 
    Để khắc phục hạn chế trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu, như: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; về chấn chỉnh tác phong, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ làm “nhụt chí”, “chùn bước” những người dám nghĩ, dám làm, phát sinh tư tưởng làm việc “cầm chừng, phòng thủ” trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, gây cản ngại đến sự phát triển của tỉnh. 
 
    Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về chuẩn mực đạo đức, văn hóa công sở. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là đất đai, tài nguyên, khoáng sản, rừng, quản lý tài chính, tài sản công... tránh gây thất thoát, lãng phí. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số PAR Index, SIPAS, PCI, Chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công (PAPI), thực hiện tốt việc chuyển đổi số theo Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy. Kiên quyết ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử để xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” và theo nguyên tắc “Tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó. Có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, điều tra, kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử”.
                                                                                           P.V
.