Đà Nẵng: Triển khai các văn bản mới công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Bảy, 19/08/2023, 19:59 [GMT+7]
    Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện, hành vi tham nhũng, tiêu, ngày 18/8/2023, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai các văn bản mới của Trung ương; Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho hơn 80 cán bộ theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; kiểm tra, giám sát của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Các đại biểu dự Hội nghị đã được đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành ủy Đà Nẵng phổ biến, quán triệt các văn bản: (1) Quy định số 16-QĐ/BCĐTW, ngày 08/3/2022 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  đối với công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (2) Quy định số 03-QĐ/BCĐTU ngày 15/3/2023 Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (3) Quyết định số 24-QĐ/BNCTU, ngày 26/7/2021 của Ban Nội chính Thành ủy ban hành Quy trình giám sát chuyên đề về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của Ban Nội chính Thành ủy; (4) Quyết định số 25-QĐ/BNCTU,  ngày 26/7/2021 của Ban Nội chính Thành ủy ban hành Quy trình kiểm tra việc chấp hành chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của Ban Nội chính Thành ủy và hướng dẫn một số nội dung cơ bản trong công tác kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
    Đồng chí Võ Công Chánh nhấn mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát hàng năm giúp ngăn ngừa hành vi tham nhũng, giúp cho các tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy thấy được những ưu điểm để phát huy, đồng thời khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị mình. Vì vậy, Đồng chí đề nghị, sau Hội nghị, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các văn bản, sẽ giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn bản của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về công tác kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.
                                                                                                       Mỹ Ngọc
                                                                                   (Ban Nội chính Trung ương)
.