Bình Định: Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Chủ Nhật, 12/03/2023, 06:28 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản số 1047/UBND-KT về việc tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. 
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên tất cả các mặt theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 13/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. 
 
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2023
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2023
    Trong đó, chú trọng chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà qua thực tiễn thi hành và kết quả rà soát, thẩm tra của Thanh tra Chính phủ cho thấy còn có mặt hạn chế, nhất là trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, trọng tâm là thực hiện việc công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Điều 10 của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và các quy định pháp luật khác có liên quan; kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát hiện, xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật, giám sát, kiểm tra, thanh tra phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra hành vi tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách…
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện của các ngành, địa phương, định kỳ tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo; tiếp tục tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2022.
                                                                                      Mạnh Hùng
.