Hòa Bình: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Hai, 21/03/2022, 07:22 [GMT+7]
    Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Quy định số 16-QĐ/TU, ngày 08/3/2022 về tiếp công dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.
 
    Ngoài phiên tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng, căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch ủy ban nhan dân tỉnh có thể tổ chức tiếp công dân theo chuyên đề, tiếp công dân đột xuất theo quy định, địa tiểm tiếp công dân do người chủ trì phiên tiếp quyết định; đồng thời có thể xem xét, quyết định tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tại các phiên tiếp dân trước.
 
Một cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình
Một cuộc họp của Tỉnh ủy Hòa Bình
    Căn cứ vào nội dung, số lượng, thành phần công dân cần tiếp của từng phiên tiếp công dân, thành phần cùng tham gia tiếp công dân với Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, có thể bao gồm: 01 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, 01 Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; 01 Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; thủ trưởng hoặc đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Khi cần thiết, có thể mời thêm đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan cùng dự để tiếp nhận, trả lời và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định.
 Đoàn Cần
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình)
.