Lạng Sơn: Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thứ Sáu, 21/01/2022, 05:33 [GMT+7]
    Năm 2021, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 
 
    Theo đó, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giai đoạn 2016-2020; ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025; ban hành Quy định về những nội dung báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về dự thảo kết luận thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các ban đảng, các cơ quan đảng thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2021;… tham gia ý kiến với Ban Nội chính Trung ương về việc đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; chỉ đạo triển khai, báo cáo kết quả thực hiện các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021.
 
Hội nghị triển khai công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Lạng Sơn
Hội nghị triển khai công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Lạng Sơn
    Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả; chú trọng thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Ủy ban nhân dân tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2021; tổ chức được 26 lớp tuyên truyền về công tác PCTN với 2.701 người tham dự; 280 buổi tuyên truyền lưu động, treo banzon, khẩu hiệu tuyên truyền về PCTN; tổ chức phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động và Nhân dân tham gia dự thi với tổng số 10.459 bài dự thi. Các cơ quan thông tin truyền thông tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng duy trì các chuyên mục phổ biến, tuyên truyền pháp luật về PCTN; Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh-Truyền hình đăng tải 285 tin bài, phóng sự về công tác PCTN. Ban Nội chính Tỉnh ủy duy trì Trang thông tin điện tử, đăng tải 286 tin, bài, ảnh thông tin, tuyên truyền về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp.
 
    Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; công khai minh bạch về hoạt động và tổ chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện nghiêm túc các chế độ định mức, tiêu chuẩn; trách nhiệm giải trình, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác đối với 429 trường hợp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hành chính công; trong kỳ đã tiếp nhận 112.410 hồ sơ, đã giải quyết 109.301 hồ sơ.
 
    Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập theo Luật PCTN 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; kết quả có 65/65 cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, đạt 100%; Số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu là 11.123 người; số người đã kê khai 11.114 người. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc kê khai tài sản năm 2021 đảm bảo theo đúng quy định.
 
    Ngành thanh tra đã tổ chức triển khai, kết thúc 276/336 cuộc, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 7.378,9 triệu đồng, 3.044m2 đất; kiến nghị thu hồi 5.442,9 triệu đồng, đã thu hồi 4.762,9 triệu đồng, đạt tỷ lệ 88%. Đã thực hiện và kết thúc 11/15 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; kiến nghị thu hồi 1.618,9 triệu đồng; đã thu hồi 1.618,9 triệu đồng; trong đó Thanh tra tỉnh triển khai và kết thúc 03/03 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Trung tâm dịch vụ việc làm và Chi cục Kiểm lâm tỉnh, kiến nghị thu hồi số tiền 383.649.170 đồng, đã thu hồi được 255.428.170 đồng.
 
    Các cơ quan chức năng đã phát hiện, khởi tố 06 vụ án, 20 bị can về tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ (trong đó 01 vụ do Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố), đã xét xử 03 vụ án, 03 bị can về tội tham nhũng. Tòa án nhân dân hai cấp tiến hành xét xử 04 vụ án kinh tế liên quan đến chức vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, chỉ đạo 02 vụ án tham nhũng, 01 vụ án kinh tế.
                                                                                              P.V
.