Hòa Bình: Triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính

Thứ Hai, 10/05/2021, 06:42 [GMT+7]
    Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2021-2026) xác định cải cách hành chính là trọng tâm 1 trong 4 khâu đột phá chiến lược của tỉnh, nhằm tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...
 
    Ngay từ đầu năm 2021, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội dụng cải cách hành chính, trọng tâm là: Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm số lượng cấp phó của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp theo đúng quy định của Chính phủ; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang tự đảm bảo chi thường xuyên; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, phấn đấu chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đạt ở mức trung bình so với các tỉnh, thành phố trong cả nước.
 
Hòa Bình triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính
Hòa Bình triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính
    Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh đã được phê duyệt bản mô tả công việc theo vị trí việc làm. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm theo khung năng lực của từng vị trí việc làm. Công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
 
    Các cơ quan hành chính Nhà nước duy trì thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Quý I/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 16 quyết định công bố 271 thủ tục hành chính, trong đó, công bố mới 182 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung 39 thủ tục hành chính; bãi bỏ, hủy bỏ 50 thủ tục hành chính. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nhập, đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính 221 thủ tục; xóa bỏ 50 thủ tục hành chính, đạt 100%. Tỷ lệ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đạt 99,8%; UBND cấp huyện đạt 99%, UBND cấp xã đạt 99,5%. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan Nhà nước được đẩy mạnh. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước được triển khai tại 63 điểm. Hệ thống văn bản điều hành của tỉnh đã kết nối từ tỉnh đến xã để thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử và kết nối với trục liên thông quốc gia; tỷ lệ văn bản đi được gửi dưới dạng điện tử so với tổng số văn bản đi của tỉnh đạt trên 90%.
 
    Từ đó, tỉnh nằm trong nhóm 11 tỉnh, thành phố có xếp hạng cao nhất cả nước về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020. Chỉ số PCI tiếp tục được cải thiện, tăng thêm 4 bậc so với năm trước…
                                                                               Thùy Linh
.