Bắc Ninh: Tập trung phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng

Thứ Năm, 06/05/2021, 09:05 [GMT+7]
    Ngay từ đầu năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021. UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 550/KH-UBND về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021; trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng phù hợp.
 
    Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; giám sát việc phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, đảm bảo thông tin khách quan, trung thực.
 
Các đại biểu tại điểm cầu Tỉnh Bắc Ninh tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp do Ban Nội chính Trung ương tổ chức (tháng 4/2021)
Các đại biểu tại điểm cầu Tỉnh Bắc Ninh tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp do Ban Nội chính Trung ương tổ chức (tháng 4/2021)
    Tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoại 2019-2021” trên địa bàn tỉnh; lồng ghép các nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính vào một số chương trình, nội dung giảng dạy tại các sở giáo dục, đạo tạo, bồi dưỡng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo triển khai công tác thông tin, tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ 3.
 
    UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Thông báo kết luận số 1579-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trên các trang thông tin điện tử của các sở, ngành, trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh; công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan hành chính các cấp, nơi thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến công dân, doanh nghiệp. 
 
    Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành một số sửa đổi, bổ sung về định mức, tiêu chuẩn về sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo công lập; định mức, tiêu chuẩn sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Thông tin và Truyền thông, của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và của một số đơn vị thuộc Tỉnh ủy Bắc Ninh. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện cập nhật, sửa đổi, bổ sung các chế độ, định mức, tiêu chuẩn mới trong quy chế chi tiêu nội bộ.
 
    Tập trung kiểm tra việc thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ  và kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Văn hóa công vụ”; việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 27/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.
 
    Chú trọng xây dựng mô hình chính quyền điện tử, đô thị thông minh, gắn với đó là những chỉ đạo cải cách hành chính. UBND tỉnh đã banh hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2012; chỉ đạo rà soát để cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, nhất là tại các đơn vị có nhiều thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh; phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án: Nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “4 tại chỗ” tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021-2022; chỉ đạo rà soát để tăng lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4… Ứng dụng khoa học công nghệ và công tác chỉ đạo điều hành.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, giám sát việc giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế xảy ra trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát công tác phòng, chống tham nhũng đối với cấp ủy, người đứng đầu huyện Tiên Du.
 
    Về giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan Công an đã tiếp nhận và xử lý 20 tin; trong đó khởi tố 03 tin: (1) Khỏi tố vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty SED WORK VINA Khu công nghiệp huyện Quế Võ. (2) Vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ban Quản lý thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành. (3) Vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Từ đầu năm 2021 tới nay, Cơ quan điều tra thụ lý 21 vụ/86 bị can liên quan đến kinh tế, tham nhũng; trong đó án cũ chuyển sang là 17 vụ/67 bị can, mới 03 vụ/15 bị can và phục hồi 01 vụ/04 bị can. Viện kiểm sát xử lý 05 vụ/37 bị can. Tòa án thụ lý giải quyết 13 vụ/82 bị cáo; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng được hơn 13,4 tỷ đồng.
Cù Tất Dũng
.