Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng của tỉnh Kom Tum

Thứ Tư, 28/04/2021, 06:53 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến năm 2020, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã quan tâm, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh.
 
    Kết quả về công tác kiểm tra, tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phát hiện 03 vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, qua đó, đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan cảnh sát điều tra 01 vụ việc; thi hành kỷ luật về Đảng, chính quyền 02 vụ việc.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 19 cuộc kiểm tra, giám sát (17 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát) đối với 28 tổ chức đảng và 24 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”.. qua đó, đã kiến nghị và thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 670 triệu đồng, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 03 trường hợp; đồng thời, chỉ đạo chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức 19 cuộc kiểm tra, giám sát (12 cuộc kiểm tra, 07 cuộc giám sát) về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đối với 19 tổ chức cơ sở đảng. Qua đó, đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy đã tổ chức 154 cuộc kiểm tra đối với 195 tổ chức đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, qua đó yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Từ năm 2013 đến tháng 6/2020, toàn ngành Thanh tra đã kết thúc 1.098 cuộc thanh tra, nội dung tập trung thanh tra vào các lĩnh vực: Quản lý tài chính - kế toán, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý bảo vệ và phát triển rừng, quản lý và sử dụng đất, việc thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu… Qua thanh tra, phát hiện sai phạm 247,6 tỷ đồng và 5.939,71 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 39,7 tỷ đồng, xử lý khác về kinh tế  hơn 181 tỷ đồng, xử lý 5.939,71 ha đất, xử lý vi phạm hành chính 30,7 tỷ đồng; kiến nghị chuyển Cơ quan điều tra xác minh, làm rõ 06 vụ việc.
 
    Các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 8.054 đơn thư của công dân với các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị chủ yếu về đất đai, bồi thường nhà cửa, tài sản, chế độ chính sách, vi phạm pháp luật… trong đó, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 4.393 đơn. Qua công tác này đã phát hiện 03 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
 
    Cơ quan cảnh sát điều tra các cấp đã khởi tố, điều tra 11 vụ/12 bị can, kết quả đề nghị truy tố 04 vụ/06 bị can, tạm đình chỉ và đình chỉ 02 vụ, đang giải quyết 05 vụ/06 bị can. Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã truy tố 06 vụ/08 bị can (trong đó phục hồi truy tố 02 vụ/02 bị can). Tòa án nhân dân các cấp đã xét xrw 11 vụ/18 bị cáo.
Phương Anh
.