Đẩy mạnh tuyên truyền Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Thứ Ba, 27/04/2021, 16:53 [GMT+7]
    Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Công văn số 350-CV/BTGTW gửi Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo cơ quan chủ quản báo chí và lãnh đạo cơ quan báo chí về việc tuyên truyền Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ VI, năm 2021).
 
    Theo đó, qua 5 lần tổ chức, tổng kết giải, Giải Búa liềm vàng đã khẳng định là một trong những giải báo chí chuyên ngành uy tín, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan báo chí, của những người làm báo cả nước cũng như sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp và của toàn xã hội.
 
Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2020
Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2020
    Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; góp phần vào thành công chung của Giải Búa liềm vàng, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị:
 
    Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy tham mưu, chỉ đạo tổ chức triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VI, năm 2021 gắn với thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BTCTW về “Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021” ngày 22/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương nhằm tạo khí thế mới trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, coi đây là việc làm thiết thực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
 
    Chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về những điểm mới của Giải Búa liềm vàng lần thứ VI, năm 2021, bám sát Kế hoạch số 08-KH/BTCTW ngày 25/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về “Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI, năm 2021”; tạo sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan Hội Nhà báo, cơ quan chủ quản và các cơ quan báo chí. Phân công 1 cán bộ thường trực theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện để có thông tin chỉ đạo chung, góp phần vào thành công của giải.
 
    Cơ quan chủ quản báo chí chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
 
    Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.
 
    Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí phát hiện, phản ánh kịp thời những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả ở địa phương, đơn vị để phổ biến nhân rộng.
 
    Ngoài ra, động viên, khuyến khích các cơ quan báo chí gửi tác phẩm dự thi, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam...
                                                                                              Thu Thủy
.