Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2020

Thứ Tư, 11/11/2020, 13:53 [GMT+7]
    Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo kế hoạch đề ra; chủ động phối hợp với các cơ quan khối nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong việc nắm tình hình, tổng hợp, xử lý thông tin, kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2020; báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
 
Đồng chí Hoàng Thế Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai chủ trì buổi họp giao ban đơn vị
Đồng chí Hoàng Thế Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai chủ trì buổi họp giao ban đơn vị
    Trình Tỉnh ủy ban hành báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; ban hành báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; các nội dung về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp và chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
    Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề xuất xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan xử lý 06 vụ việc có kiến nghị sau rà soát tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên; vụ bồi thường và giải phóng mặt bằng tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng; theo dõi vụ việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản đối với Trung tâm Đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai…
 
    Tham gia ý kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, ứng cử đối với 08 cán bộ thuộc diện ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 02 cán bộ thuộc diện Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quản lý.
 
    Theo dõi kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với một số cá nhân có sai phạm trong việc quản lý đất đai, xây dựng, quản lý thuế, phí tại thị trấn Bát Xát; đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý, giải quyết 22 vụ việc, vụ án, đơn, thư phức tạp, kéo dài; đã giải quyết xong 02 vụ việc, đưa ra khỏi diện theo dõi 07 vụ việc, còn 13 vụ việc đang giải quyết; tham gia tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh theo quy định; trong tháng 10/2020, đã tham gia tiếp 05 buổi/10 lượt/10 công dân; tiếp nhận, giải quyết đơn, thư gửi tới Ban Nội chính Tỉnh ủy và đơn, thư do Thường trực Tỉnh ủy giao…
          Cù Tất Dũng
.