Tiền Giang: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 31/08/2020, 11:02 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ rất quan trọng nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng như: Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Kết luận 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quy định 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin truyền thông phòng, chống tham nhũng.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ rất quan trọng
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ rất quan trọng
    Tích chực, chủ động quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ...
 
    Đồng thời, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện như: Chỉ thị 03-CT/TU ngày 06/02/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch 05-KH/TU ngày 15/01/2016 về thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị; Công văn 131-CV/TU ngày 22/02/2016 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch 37-KH/TU ngày 28-06-2017 về thực hiện Kết luận 10-KL/TW của Bộ Chính trị; Công văn 1378-CV/TU ngày 30/11/2018 về đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; Công văn 1459-CV/TU ngày 28/02/2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị... 
 
    Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã xây dựng 2.174 chương trình, kế hoạch hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như cấp giấy phép, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thuế, mua sắm tài sản công, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ...
 
    Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí, những hành vi tham nhũng rõ ràng đến mức phải xử lý thì kiên quyết xử lý nghiêm, không dung túng, bao che, tạo được quyết tâm chính trị cao trong cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là ý thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, đồng thuận cao của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trong việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng. 
                                                                                     Kim Long
.