Quảng Nam: Tăng cường lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Ba, 25/08/2020, 15:26 [GMT+7]
    UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn gửi chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tăng cường lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
    Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 53-CT/TU ngày 20/4/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây ra, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung chính sau:
 
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
    Chỉ đạo cơ quan tài chính phối hợp với Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước theo dõi chặt chẽ số thu ngân sách Nhà nước năm 2020 trên địa bàn; xây dựng phương án cắt giảm dự toán chi để cân đối ngân sách báo cáo UBND trình HĐND cấp huyện thông qua để triển khai thực hiện. 
 
    Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn theo dõi thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự kiến số thu ngân sách cấp xã được hưởng, xây dựng phương án cắt giảm dự toán chi theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước (cắt giảm dự toán chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển) để đảm bảo cân đối ngân sách, trình HĐND xã, phường, thị trấn thông qua để triển khai thực hiện.
 
    Tăng cường công tác quản lý, tăng thu ngân sách trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, bất động sản, đất đai, vận tải; triển khai phối hợp với các cấp chính quyền (Hội đồng Tư vấn thuế xã, phường, thị trấn) rà soát, điều tra để quản lý hộ kinh doanh cá thể, điều tra doanh thu, xác định mức thuế khoán sát với thực tế kinh doanh đảm bảo công bằng, công khai, chống thất thu. 
 
    Từng cấp ngân sách chủ động xây dựng phương án cắt giảm dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020 để đảm bảo cân đối ngân sách theo quy định. Các cơ quan, đơn vị chủ động cắt giảm những nội dung chi hợp lý để đảm bảo cân đối dự toán và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
    Dừng tổ chức các hoạt động hội thao, lễ hội, lễ kỷ niệm, hội nghị, hội thảo, không tổ chức các lễ động thổ, khởi công, khánh thành... Triệt để tiết kiệm trong mua sắm tài sản công cụ, dụng cụ; quản lý, sử dụng văn phòng phẩm, nhiên liệu, sử dụng điện nước, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước, đặc biệt là đi công tác nước ngoài phải đảm bảo đúng các quy định của Trung ương.
                                                                                 Thùy Linh
.