Sóc Trăng: Công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Thứ Hai, 31/08/2020, 06:06 [GMT+7]
    Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
    Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; nghiên cứu, ban hành và tham mưu cấp ủy ban hành khá đầy đủ các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; phối hợp, tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. 
 
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
    Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.255 lượt đảng viên, 3.225 lượt tổ chức (giảm 9 lượt đảng viên, tăng 715 lượt tổ chức so với nhiệm kỳ trước), trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 133 lượt tổ chức; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy kiểm tra 13 lượt tổ chức; ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương kiểm tra 989 lượt tổ chức, 30 lượt đảng viên; các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện và tương đương kiểm tra 17 lượt tổ chức; đảng ủy cơ sở kiểm tra 2.073 lượt tổ chức, 215 lượt đảng viên; chi bộ kiểm tra 2.010 lượt đảng viên. Kết quả có 3.093 lượt tổ chức và 2.168 lượt đảng viên thực hiện tốt; 132 lượt tổ chức và 87 lượt đảng viên thực hiện chưa tốt (có 35 đảng viên và 87 tổ chức vi phạm, phải thi hành kỷ luật 35 đảng viên). Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cán bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và  thực hiện những điều đảng viên không được làm…
 
    Cấp ủy các cấp đã giám sát 1.763 lượt tổ chức, 2.110 lượt đảng viên (tăng 1.613 lượt đảng viên, 716 lượt tổ chức so với nhiệm kỳ trước), trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 111 lượt tổ chức, 1 đảng viên; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy giám sát 2 tổ chức; ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương giám sát 653 lượt tổ chức, 44 lượt đảng viên; các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện và tương đương giám sát 6 tổ chức; đảng ủy cơ sở giám sát 954 lượt tổ chức, 410 lượt đảng viên; đảng ủy bộ phận giám sát 37 lượt tổ chức; chi bộ giám sát 1.655 lượt đảng viên. Kết quả có 1.730 lượt tổ chức, 2.102 lượt đảng viên thực hiện tốt; 33 tổ chức, 8 đảng viên thực hiện chưa tốt (có dấu hiệu vi phạm, đã nhắc nhở rút kinh nghiệm 33 tổ chức, 7 đảng viên, chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 đảng viên). Nội dung giám sát chủ yếu là việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cán bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện những điều đảng viên không được làm; kê khai tài sản, thu nhập…
 
    Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng vi phạm (giảm 4 tổ chức so với nhiệm kỳ trước), bằng các hình thức: khiển trách 5, cảnh cáo 2, trong đó, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương thi hành kỷ luật 3 tổ chức (có 2 đảng ủy cơ sở, 1 chi ủy chi bộ); đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 4 tổ chức (chi ủy chi bộ). Nội dung vi phạm chủ yếu là chưa chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ...
 
    Thi hành kỷ luật 545 đảng viên vi phạm (giảm 220 đảng viên so với nhiệm kỳ trước), bằng các hình thức: khiển trách 333, cảnh cáo 167, cách chức 33, khai trừ 12, trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật 4 đảng viên; ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương kỷ luật 53 đảng viên; đảng ủy cơ sở kỷ luật 287 đảng viên; chi bộ kỷ luật 201 đảng viên. Trong số đảng viên bị kỷ luật có 169 cấp ủy viên, chiếm 31,01%. Nội dung vi phạm chủ yếu là việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết nội bộ; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; cố ý làm trái; thiếu tinh thần trách nhiệm; quản lý tài chính, đất đai... Ngoài ra, xóa tên và cho ra khỏi Đảng 961 trường hợp (tăng 548 trường hợp so với nhiệm kỳ trước).
                                                                               Hồng Anh
.