Quy định số 01-QĐ/TU ngày 03/3/2016 và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Thứ Ba, 18/08/2020, 05:36 [GMT+7]
    Kết quả đánh giá công tác PCTN hàng năm của Thanh tra Chính phủ đối với tỉnh Quảng Bình đạt khá (năm 2017: 67,1 điểm; năm 2018: 71,37 điểm). Cán bộ, công chức có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, không tham nhũng, không tiêu cực, có ý thức phục vụ Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được tỉnh Quảng Bình quan tâm thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy nhà nước, cải cách hành chính, quản lý, sử dụng tài sản công. Trên một số lĩnh vực, tham nhũng đã từng bước được kiềm chế... 
 
    Để đạt được những kết quả trên, tỉnh Quảng Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung, ban hành các quy định, cụ thể hóa các văn bản pháp luật để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong PCTN là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. Ngày 03/3/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
Quang cảnh buổi ký cam kết Quy định số 01-QĐ/TU
Quang cảnh buổi ký cam kết Quy định số 01-QĐ/TU
    Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh luôn coi trọng đoàn kết trong nội bộ; tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; luôn đề cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc giám sát thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; có trách nhiệm tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện và chỉ đạo công tác PCTN, nhất là việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng; kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực.
 
    Quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, gắn với việc thực hiện Quy định số 01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công tác PCTN, lãng phí nói chung và công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng nói riêng; tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế làm việc, chương trình công tác; đưa nội dung lãnh đạo công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng vào quy chế làm việc, chương trình công tác thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; đồng thời, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn theo dõi, lĩnh vực chỉ đạo công tác PCTN. Ban hành Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 22/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TU của Bộ Chính trị khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 21/02/2017 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí”; Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hằng năm; Quyết định số 1518-QĐ/TU ngày 25/3/2019 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân...; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về PCTN; kịp thời thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện... Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tham nhũng hoặc xử lý nghiêm minh trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên, người dân nói chung, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu nói riêng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong công tác PCTN. 
 
    Thực tế, việc ban hành Quy định số 01 đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; tuy nhiên, trong thực thi công vụ, nhiệm vụ vẫn còn một số cán bộ, công chức chưa thực sự nêu cao vai trò trách nhiệm nên còn xảy ra một số khuyết điểm, tồn tại phải xử lý kỷ luật. 
 
    Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định số 01 vẫn còn tồn tại hạn chế đó là việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, số người đứng đầu bị xử lý còn ít so với số vụ việc tham nhũng được phát hiện, xử lý. Vì vậy, trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 01 trong công tác PCTN, phải tập trung vào một số trọng tâm sau:
 
    (1) Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan tham mưu phải trực tiếp chỉ đạo, bổ sung xây dựng và ban hành theo thẩm quyền của các quy định thuộc phạm vi trách nhiệm mình về PCTN trong nội bộ cơ quan, đơn vị; ban hành quy chế, chế độ, định mức chi tiêu, mua sắm tài sản; quản lý sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản; xây dựng cơ chế tuyển dụng công chức, viên chức theo hướng thi tuyển công khai, minh bạch. (2) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 05/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, phòng, trong cơ quản Đảng, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội tỉnh. Cụ thể hóa tiêu chuẩn quy định thủ tục hồ sơ nhân sự; phát huy dân chủ, kiên quyết không để lọt người không xứng đáng, không đảm bảo tiêu chuẩn; thực hiện nghiêm túc Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 về kiểm soát  quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. (3) Tiếp tục tập trung rà soát, có văn bản kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN. Ban hành các qui định, qui trình, hướng dẫn thực hiện thuộc thẩm quyền về thực hiện pháp Luật PCTN và các văn bản có liên quan, tạo hành lang pháp lý để thực hiện; xây dựng các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, liêm chính, gương mẫu đi đầu trong công tác PCTN.
Lê Hà Anh Tâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.