Bình Phước: Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương để phòng ngừa tham nhũng

Thứ Ba, 04/08/2020, 07:34 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện nghiêm túc, bằng nhiều hình thức phù hợp, đúng quy định. Trong kỳ, đã tiến hành kiểm tra 05 đơn vị; qua kiểm tra chưa phát hiện sai phạm.
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã qua tâm xây dựng, thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; ban thành mới 11 văn bản về chế độ, định mức tiêu chuẩn; sửa đổi, bổ sung 02 văn bản; tiến hành 05 cuộc kiểm tra, qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm.
 
Một cuộc họp với các cơ quan, đơn vị tham mưu lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Bình Phước
Một cuộc họp với các cơ quan, đơn vị tham mưu lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Bình Phước
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt việc niêm yết, công khai các quy định về quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức trong thi hành công vụ, nhiệm vụ, quy chế làm việc của cán bộ; lắp đặt các thùng thư góp ý, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tham gia giám sát và kịp thời phản ánh những tiêu cực xảy ra trong thực thi công vụ. 
 
    Trong kỳ, tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức đối với 17 đơn vị, đã phát hiện 01 trường hợp vi phạm, đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.
 
    Qua kiểm tra nội bộ, Công an tỉnh phát hiện và xử lý kỷ luật 09 trường hợp cán bộ, chiến sỹ thiếu tu dưỡng, rèn luyện (khiển trách: 03 người; cảnh cáo: 04 người; cách chức: 01 người; giáng cấp bậc hàm: 01 người). Hiện còn 19 trường hợp đang xem xét, xác minh.
 
    Việc chuyển đổi vị trí công tác được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ về "quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng". Trong kỳ, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 16 trường hợp.
 
    Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/09/2018 về xây dựng chính quyền điện tử Bình Phước; Quy định số 19-QĐ/TU ngày 26/02/2019 về việc sử dụng phần mềm văn phòng không giấy trong các cơ quan, ban, ngành tỉnh Bình Phước và nhiều văn bản chỉ đạo khác, theo đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; rà soát, cắt giảm và nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước; thực hiện đúng quy trình một cửa tại trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, hạn chế tối đa phiền hà, nhũng nhiễu gây bức xúc. 
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và thực hiện chi tiêu của Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 07/03/2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2020.
                                                                                 Nguyễn Hiên
.