Bến Tre: Quan tâm phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 03/08/2020, 06:35 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, công tác phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bến Tre tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện với nhiều hình thức. Các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; tiếp tục thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 ". Trong 06 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 1.283 cuộc/37.150 lượt người tham dự. 
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động như: Công tác tổ chức, cán bộ; mua sắm tài sản công; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; thu, chi các khoản đóng góp của nhân dân; quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân thực hiện, theo dõi, giám sát.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị Tỉnh ủy Bến Tre
Các đại biểu tham dự Hội nghị Tỉnh ủy Bến Tre
    Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/09/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công"; triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; tiếp tục thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và chính sách đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020; áp dụng việc trả lương qua tài khoản ngân hàng, góp phần thuận tiện cho việc giám sát nguồn thu nhập từ tiền lương của cán bộ, công chức và người lao động.
 
    Các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/03/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc; đã có 28 trường hợp/05 đơn vị được chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; theo dõi, tổng hợp tình hình sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, không có trường hợp vi phạm.
 
    Ngành thanh tra đã triển khai và kết thúc 03 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 03 đơn vị. Kết quả thanh tra cho thấy, một số đơn vị thiếu quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức; công tác tự kiểm tra nội bộ, chuyển đổi vị trí công tác định kỳ chưa được thực hiện thường xuyên. 
 
    Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Ngoài ra, chỉ đạo phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đoàn thể trong công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
                                                                             Trịnh Hoàn
.