Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Một số kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Thứ Năm, 23/07/2020, 05:24 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã chủ động tham mưu thực hiện chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát năm 2020 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; nghiên cứu tham mưu, đề xuất chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh; tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy và của Ban; thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả vụ việc phức tạp; chủ động phối hợp với các cơ quan khối nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy trong việc nắm tình hình, tổng hợp, xử lý thông tin, kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý tốt các vụ việc phát sinh...; góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, một số kết quả nổi bật. 
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai họp giao ban công tác
Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai họp giao ban công tác
    Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu tổ chức các hội nghị về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 220-KH/TU ngày 04/4/2019 của Tỉnh ủy về rà soát các vụ án, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân; báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013-2020; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu xây dựng, hoàn thiện trình Tỉnh ủy xét duyệt Đề án số 12-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực; báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016–2020
 
    Tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020; quyết định kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; tham mưu Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Luật sư; báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU đẩy mạnh công tác cải cách tư pháo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; báo cáo kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 25/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp; báo cáo 04 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 03/6/2016 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai; báo cáo công tác Cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Tỉnh ủy.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Bàn; Ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế theo thông báo kết luận kiểm tra đánh giá hiệu quả sau đầu tư một số công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
 
    Xây dựng và trình Tỉnh ủy ban hành kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội; việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tiếp nhận, rà soát 13 kết luận để rà soát thường xuyên theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.
 
    Tiếp nhận, xử lý 20 vụ việc, đơn thư gửi tới Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy; đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết xong 06 vụ việc, còn 14 vụ việc đang giải quyết; phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp đồng chí Bí thư tiếp công dân theo Quy chế số 14-QC/TU tổng số 06 buổi/27 lượt công dân; duy trì thực hiện tiếp công dân  tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; tham gia tiếp công dân, nắm tình hình tiếp dân 32 buổi/148 lượt công dân.
 
    Báo cáo tổng kết việc thực hiện Đề án số 16 - ĐA/TU về xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững về tổ chức, mạnh về đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020. Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ vị trí việc làm và mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy .
                                                 Nguyễn Thêu
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.