Bắc Ninh: Một số kết quả trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng

Thứ Tư, 22/07/2020, 09:19 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành 56 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; trong đó, đã chỉ đạo triển khai Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ngày 01/2/2013) đến nay; đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đánh giá việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 
Đồng chí Phùng Đức Chiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác ngành Nội chính của Đảng 6 tháng đầu năm 2020 Ban Nội chính Trung ương tổ chức
Đồng chí Phùng Đức Chiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác ngành Nội chính của Đảng 6 tháng đầu năm 2020 Ban Nội chính Trung ương tổ chức
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước tại Phiên họp lần thứ 17 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường triển khai kế hoạch số 96/KH-TU, ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống “tham nhũng vặt” trên địa bàn tỉnh.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; trên cơ sở đó, chỉ đạo thực hiện công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ, các cự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng ngân sách nhà nước; công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Bắc Ninh; chỉ đạo công khai, dân chủ trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công khai trong đền bù, giải phóng mặt bằng; rà soát các trường vi phạm pháp luật về đất đai, giao đất không đúng thẩm quyền ở địa phương; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết thủ tục nhanh nhất và tháo gỡ dứt điểm cho việc triển khai dự án; tăng cường quản lý đầu tư công, thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư trung hạn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện các quy định pháp luật về đấu thầu.
 
    Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tăng 11 bậc, nằm trong nhóm các tỉnh có chất lượng tốt; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm hành chính cộng cấp tỉnh, cấp huyện và bộ phận một cửa ở cấp xã, gắn với đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công cấp độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2021.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, đôn đốc giải quyết các vụ việc, vụ án về tham nhũng, kinh tế xảy ra trên địa bàn tỉnh; thường xuyên báo cáo Ban Nội chính Trung ương kết quả giải quyết các vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi; kịp thời nắm tình hình, báo cáo những vụ việc dư luận xã hội quan tâm, như việc liên quan đến Công ty Tenma; vụ việc tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch giám sát công tác phòng, chống tham nhũng đối với Đảng ủy và người đứng đầu Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh. Trong 6 tháng đầu năm, Cơ quan điều tra hai các thụ lý điều tra 26 vụ/119 bị can và các tội phạm tham nhũng, kinh tế; kết thúc điều tra, chuyển viện kiểm sát truy tố 08 vụ/34 bị can. Viện kiểm sát đã truy tố, chuyển tòa án 02 vụ/13 bị can. 
 
    Công tác điều tra, truy tố, xét xử được tăng cường, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng trong quá trình giải quyết các vụ việc, vụ án; các vụ việc, vụ án nghiêm trọng được điều tra khám phá nhanh, hiệu quả, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm đã góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tuệ Minh

 

.