Bình Thuận: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 08/07/2020, 09:06 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được các cấp, các ngành và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận tăng cường, đạt hiệu quả. Theo đó, các cấp, các ngành đã tổ chức 69 lớp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 5.332 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia; phát hành 1.602 tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 
Đoàn công tác của Ủy ban Tư pháp Quốc hội khảo sát  tình hình chấp hành pháp luật trong phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bình Thuận
Đoàn công tác của Ủy ban Tư pháp Quốc hội khảo sát tình hình chấp hành pháp luật trong phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bình Thuận
    Các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là về: Quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính; quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, xây dựng cơ bản, đất đai, nhà ở, quản lý dự án đầu tư xây dựng, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; tuyển dụng, thi tuyển, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, chuyển ngạch, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở... Các hình thức công khai như: Thông qua các cuộc họp định kỳ của cơ quan, đơn vị, các hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; niêm yết tại trụ sở, đăng trên bản tin, cập nhật trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị... để cán bộ, công chức, viên chức và người dân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. 
 
    Toàn tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 49 đơn vị về thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Qua đó đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; chưa phát hiện trường hợp vi phạm.
 
    UBND tỉnh và các sở, ngành đã ban hành 198 văn bản quy định, định mức, tiêu chuẩn, sửa đổi, bổ sung 15 văn bản. Các cơ quan, đơn vị đã rà soát các quy chế, quy định, nhất là quy chế chi tiêu nội bộ để sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
 
    Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã triển khai 08 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, đã phát hiện 01 đơn vị sai phạm trong việc chi khoán cước phí điện thoại không đúng đối tượng với số tiền 10,8 triệu đồng (đã thu hồi). 
 
    Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thường xuyên quán triệt, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy định về văn hóa công sở, về chuẩn mực đạo đức, phong cách giao tiếp, ứng xử của cán bộ, đảng viên; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, chưa phát hiện trường hợp vi phạm; đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 126 cán bộ, công chức, viên chức, góp phần phòng ngừa tham nhũng. 
 
    UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3423/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về cải cách hành chính năm 2020; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng chính quyền điện tử trong năm 2020; tiếp tục thực hiện đề án nâng cấp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp huyện, cấp xã; ban hành các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực giáo dục; nông nghiệp và phát triển nông thôn; xuất bản, in và phát hành. 
 
    Trung tâm Hành chính công của tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 22.291 hồ sơ. Việc giải quyết hồ sơ và các thủ tục hành chính ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả cao, các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, đúng định của pháp luật. 
 
    Bí thư các cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tinh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. Bí thư các huyện, thị, thành ủy duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý, 6 tháng đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm nhiều hơn. Đến nay, có 09/14 huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020, các cấp ủy cấp huyện đã thành lập 15 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 36 tổ chức đảng và 36 đảng viên. Các cấp ủy cơ sở duy trì việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng hàng tháng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
                                                                                    Nguyễn Hiên
.