Hòa Bình: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tham mưu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Thứ Ba, 07/07/2020, 16:39 [GMT+7]
    Những năm qua, tình hình thế giới và khu vực còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chống phá nước ta với âm mưu, thủ đoạn ngày càng quyết liệt, tinh vi hơn; an ninh mạng phức tạp, khó lường, biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP). 
 
    Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Quân khu 3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và quyết tâm cao, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), chủ động phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
 
    Nằm ở cửa ngõ Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội, tỉnh Hòa Bình có vị trí chiến lược trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, là hướng phòng thủ quan trọng của Quân khu 3 và Thủ đô Hà Nội. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ QP-QSĐP. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền về công tác QP-QSĐP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong thời kỳ mới.
 
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP, hoạt động KVPT được vận hành theo đúng cơ chế. Đã tổ chức thành công diễn tập KVPT tỉnh, 11 cuộc diễn tập cấp huyện, thành phố, 217 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; diễn tập bảo đảm phòng thủ cho 4 sở, ngành... góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cấp ủy Đảng, khả năng quản lý, điều hành của chính quyền địa phương và trình độ làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, MTTQ, ban, ngành, đoàn thể các cấp. Tích cực phối hợp trong tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.
 
    Công tác giáo dục QPTD và bồi dưỡng kiến thức QP-AN tiếp tục được đổi mới cả hình thức, nội dung. Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo chặt chẽ hoạt động của Hội đồng cung cấp KVPT tỉnh và xây dựng các tiềm lực KVPT, chú trọng quy hoạch xây dựng các thành phần thế trận quân sự, từng bước đầu tư xây dựng hạng mục công trình sở chỉ huy các cấp, căn cứ hậu cần kỹ thuật; quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đich đất quốc phòng, công trình quốc phòng và khu vực quân sự; thực hiện nghiêm quy định, thẩm định các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược quan trọng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với QP-AN, góp phần củng cố, tăng cường tiềm lực quốc QP-AN trên địa bàn...
 
    Lãnh đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về sẵn sàng chiến đấu, phương châm, nội dung, chương trình huấn luyện; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo số lượng, chất lượng. Phối hợp tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, gắn tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cơ sở và nguồn dự bị động viên.
 
    Lãnh đạo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đánh giá cao. Quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ, LLVT tỉnh.
 
    Đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng gắn với phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực, giữ vững, phát huy hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ”, được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các địa phương tin yêu. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với những mô hình và việc làm hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị và địa phương. Thường xuyên chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức Đảng, gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.
 
    Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó lường; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá bằng âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, kích động tư tưởng ly khai, bạo loạn, nhằm gây mất ổn định trên từng địa bàn, tạo cớ can thiệp từ bên ngoài. Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đã và đang làm nảy sinh những thách thức mới đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc… Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
    Một là, thường xuyên quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, đánh giá, nhận định dự báo chính xác tình hình, làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền và hoạt động của các ban chỉ đạo địa phương về nhiệm vụ QP-QSĐP; chủ động nắm, đánh giá tình hình và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, trước hết là lực lượng thường trực theo hướng "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; coi trọng chất lượng chính trị, lấy xây dựng chất lượng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ.
 
    Hai là, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CB, ĐV và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng KVPT, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm tham gia xây dựng KVPT, tăng cường tiềm lực QP-AN; chủ động đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù định, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phối hợp tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc kết hợp giữa phát triển KT-XH với củng cố QP-AN. Xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH của địa phương gắn với quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong KVPT; xây dựng nền QPTD ngày càng vững chắc, KVPT tỉnh đi vào chiều sâu, ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần cùng với quân và dân cả nước bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, TTATXH; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN.
 
    Ba là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ CB, ĐV. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đổi mới phong cách lãnh đạo của cấp ủy, phát huy dân chủ, đề cao phê bình, tự phê bình, vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì, của CB, ĐV. Kiên quyết đấu tranh với tệ tham nhũng, lãng phí, cơ hội và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống gây bức xúc trong dư luận và Nhân dân, giữ vững, phát huy hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.
 
    Bốn là, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; vận hành khoa học giữa quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của Đảng ủy với quy chế, kế hoạch quản lý, điều hành của người chỉ huy, theo đúng nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phải toàn diện, đồng bộ, tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, an toàn trong toàn lực lượng, phát huy trí tuệ tập thể, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, cấp ủy cơ quan, đơn vị. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; tổng kết rút kinh nghiệm chỉ rõ nguyên nhân, xác định cụ thể chủ trương, giải pháp lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện.
 
    Năm là, lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng bộ và LLVT tỉnh; biểu thị quyết tâm xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Thành công của đại hội là nguồn sức mạnh mới để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và LLVT tỉnh; cổ vũ tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng và Nhân dân giao phó.
                                                              Bùi Văn Tỉnh 
(Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình)
.