Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Thứ Sáu, 26/06/2020, 11:18 [GMT+7]
    Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/5/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin của cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân.
 
    Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện phải tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp trong việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm nắm bắt, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả những kiến nghị và những vấn đề bức xúc, chính đáng, hợp pháp của nhân dân… Yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải gương mẫu thực hiện, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thường xuyên tự kiểm tra, rà soát, phòng ngừa, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá phẩm chất, năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Trên địa bàn Thành Phố có 4 trường hợp người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm do để đơn vị phụ trách xảy ra hành vi tham nhũng.
 
Thành phố Hồ Chí Minh ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Thành phố Hồ Chí Minh ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc
    Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng đã được phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; các cấp ủy đảng, chính quyền chủ động xây dựng và triển khai các chương trình hành động, phù hợp đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; chú trọng trong việc xác định các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát góp phần ngăn ngừa tham nhũng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Thành phố.
 
    Về nhiệm vụ trong thời gian tới, sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải đưa nhiệm vụ tuyên truyền vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, bảo đảm tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và hiểu rõ các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, trước hết là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; khuyến khích, vận động nhân dân phát hiện, phản ánh, tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí.
 
    Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý kinh tế - xã hội và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát hiện hành vi tham nhũng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý một số ngành, lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tham nhũng trên địa bàn. 
Tuấn Minh
.