Thanh tra Chính phủ: Ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 19/05/2020, 13:00 [GMT+7]
    Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019.
 
    Kế hoạch này nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 2371 ngày 27/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Thanh tra Chính phủ tiến hành đánh giá công tác PCTN đối với các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019.
 
    Việc đánh giá công tác PCTN phải đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra Chính phủ và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Một cuộc họp của Thanh tra Chính phủ
Một cuộc họp của Thanh tra Chính phủ
    Nội dung của kế hoạch bao gồm 5 phần: Ban hành bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN. Theo đó, đầu tháng 5/2020, Thanh tra Chính phủ sẽ ban hành bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN năm 2019 cấp tỉnh và hoàn thiện tài liệu hướng dẫn về tổ chức đánh giá, biểu mẫu hồ sơ và mẫu báo cáo đánh giá công tác PCTN.
 
    Đối với việc tổ chức hướng dẫn, tổ công tác của Thanh tra Chính phủ sẽ phân công thành viên hướng dẫn thường xuyên đối với các địa phương; đồng thời, thành lập tổ công tác, các nhóm kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp đối với một số địa phương khi có yêu cầu.
 
    Đối với việc tổ chức đánh giá ở cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh sẽ căn cứ vào kế hoạch này để ban hành kế hoạch đánh giá công tác PCTN của địa phương. Trong tháng 5/2020, thành lập tổ công tác đánh giá để triển khai, thực hiện Kế hoạch đánh giá của địa phương mình. Qua đó, tổ chức việc thu thập thông tin, tài liệu, lập hồ sơ đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2019 của địa phương mình và báo cáo kết quả đánh giá về Thanh tra Chính phủ trong tháng 6-7/2020.
 
    Trong thời gian từ 01-15/9/2020, tổ công tác đánh giá của Thanh tra Chính phủ tiến hành thẩm tra, đánh giá lại đối với từng báo cáo đánh giá công tác PCTN của từng địa phương. 
 
    Từ 16/9 - 15/10/2020 tổng hợp, xây dựng và tổ chức hội thảo hoàn thiện dự thảo báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019.
 
    Theo kế hoạch, cuối tháng 10/2020, Thanh tra Chính phủ báo cáo Chính phủ về kết quả đánh giá và công bố báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019.
 
    Thanh tra Chính phủ giao Cục PCTN chủ trì thành lập tổ công tác đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019 của Thanh tra Chính phủ. Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng tài liệu hướng dẫn, đôn đốc, hướng dẫn và thẩm định báo cáo đánh giá của các địa phương, dự thảo và hoàn thiện báo cáo đánh giá trên phạm vi cả nước.
 
    Đối với UBND cấp tỉnh, giao thanh tra tỉnh là thường trực tổ công tác đánh giá PCTN. Đồng thời là đầu mối phối hợp, liên lạc, trao đổi với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ.
P.V
.