Long An: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy với công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 29/11/2019, 15:52 [GMT+7]
    Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh ủy nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; chủ động ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
 
    Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm, người đứng đầu cấp ủy đã tổ chức tốt việc đối thoại theo Quyết định số 1991-QĐ/TU, ngày 07/7/2014 Quy chế đối thoại giữa Đảng với cán bộ, đảng viên và nhân dân... Theo đó, phân công bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào sinh hoạt lệ kỳ chi bộ hàng tháng, xem đây là tiêu chí để đánh giá nhận xét tổ chức cơ sơ đảng và đảng viên hàng năm. 
Hội nghị triển khai công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2019 tỉnh Long An
Hội nghị triển khai công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2019 tỉnh Long An
    Người đứng đầu cơ quan đơn vị, thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ, yêu cầu tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực phụ trách nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng, các sai phạm về kinh tế; có biện pháp chấn chỉnh trong công tác quản lý nói chung và phòng, chống tham nhũng; thông qua công tác tự kiểm tra của các cơ quan, đơn vị đã kịp thời phát hiện 6 vụ/6 đối tượng có sai phạm về tham nhũng và đã chuyển cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.
 
    Ngoài ra, cơ quan thanh tra các cấp triển khai được 187 cuộc thanh tra; qua công tác thanh tra đã phát hiện những sai phạm, xử lý về kinh tế 24,9 tỷ đồng và 131,9 héc ta đất, chuyển 6 vụ việc sang cơ quan điều tra theo quy định pháp luật; công tác phát hiện, khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng được triển khai thực hiện một cách tích cực, hiệu quả; đã xét xử 9 vụ/9 bị cáo về tội tham nhũng với mức án cao nhất là 8 năm tù, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 96,7%; chỉ đạo rà soát giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; kịp thời chỉ đạo xử lý các phản ánh của báo chí, dư luận, nhất là các thông tin liên quan biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, đảng viên.
 
    Tuy nhiên, việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa kịp thời, chưa sâu, rộng, hiệu quả chưa cao; giải pháp phòng, chống tham nhũng ở một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; cải cách hành chính tuy có chuyển biến tích cực song chưa đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân; số cuộc kiểm tra, giám sát về thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn ít; việc phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra tuy có tiến bộ nhưng vẫn còn hạn chế, còn có những tác động không đúng mang động cơ cá nhân vào quá trình phát hiện, điều tra, xử lý tham nhũng…
 
    Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, xác định phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
 
    Một là, Tiếp tục lãnh đạo quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 
 
    Hai là, phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; tích cực phòng ngừa, thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
    Ba là, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ phục vụ phòng, chống tham nhũng. 
 
    Nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực hoặc không triển khai, chậm triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 
 
    Quy định và thực hiện nghiêm việc xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng gây nhiều dư luận, làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, uy tín thấp. 
 
    Quy định cụ thể và thực hiện hiệu quả chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương; không bố trí những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc dễ xảy ra tham nhũng.
 
    Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên quyết thực hiện hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, gắn phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
 
    Bốn là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát hiện và phòng ngừa tham nhũng. Đặc biệt thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 24/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống “tham nhũng vặt” trên địa bàn tỉnh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
    Năm là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; khi đã xảy ra tham nhũng thì phải xử lý kiên quyết, nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, phải nghiêm túc tuân thủ sự bình đẳng trước pháp luật; không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố điều tra, đã kết luận có người phạm tội thì phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.
 
    Sáu là, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân và cơ quan truyền thông, báo chí trong phòng, chống tham nhũng; đồng thời, nghiêm trị những hành vi lợi dụng chống tham nhũng để vu khống, tố cáo sai sự thật, hãm hại người đấu tranh chống tham nhũng.
                                                                                                        P.V
.