Ban Nội chính Trung ương: Triển khai Kế hoạch kiểm tra tại Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ

Thứ Ba, 03/10/2023, 16:28 [GMT+7]
    Chiều 03/10/2023, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra tại Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ. Tham gia Đoàn có đại diện các cơ quan: Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công an và một số vụ thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
    Làm việc với Đoàn kiểm tra có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ và đại diện các đơn vị được kiểm tra thuộc Thanh tra Chính phủ.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra về việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Trung ương trong triển khai thực hiện tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư tại Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ. 
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ đã chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra theo đúng nội dung, yêu cầu, đề cương của Đoàn kiểm tra. Đồng chí nhấn mạnh, việc kiểm tra nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Trung ương, qua đó kiến nghị chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định và Kết luận của Trung ương; việc kiểm tra phải đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, khách quan, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ; thực hiện đúng quy định của Đảng và của Ban Nội chính Trung ương về kiểm tra, giám sát. 
 
    Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng được kiểm tra thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra và các tài liệu liên quan, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ; phối hợp tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Đồng chí Bùi Ngọc Lam, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Bùi Ngọc Lam, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Lam, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của Đoàn kiểm tra; đồng chí đề nghị các đơn vị được kiểm tra hoàn thiện báo cáo; chuẩn bị cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Đoàn trong quá trình kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu, mục đích, chương trình, kế hoạch, lịch trình đề ra.
Đặng Phước
.