Tỉnh ủy Hà Giang: Chấn chỉnh công tác giám định, định giá tài sản

Thứ Tư, 20/09/2023, 15:38 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Hà Giang vừa ban hành Công văn số 3680-CV/TU, ngày 28/8/2023 yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng chấn chỉnh công tác giám định, định giá tài sản, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các cơ quan tố tụng trong trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.
 
    Theo đó, trong những năm qua, các cấp ủy, các tổ chức đảng, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám định, định giá tài sản; việc trưng cầu giám định, định giá tài sản trong các vụ án cơ bản được thực hiện theo quy định của pháp luật, góp phần quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vụ việc, vụ án.
 
    Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giám định, định giá tài sản như: Còn tình trạng cơ quan thực hiện giám định, định giá tài sản chậm cử hoặc cử không đúng giám định viên, chậm thành lập hội đồng giám định, định giá; giám định viên, hội đồng giám định, hội đồng định giá chậm trả lời kết quả, dẫn đến vi phạm thời hạn giám định, định giá; có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, thiếu sự phối hợp dẫn đến việc giám định, định giá kéo dài; một số vụ việc cơ quan, tổ chức thực hiện giám định, định giá từ chối việc giám định...
 
    Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác giám định, định giá tài sản, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các cơ quan tố tụng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các công việc: (1) Thống nhất căn cứ, tiêu chuẩn phê duyệt đội ngũ giám định viên còn thiếu theo lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. (2) Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên đề giám định, định giá cho đội ngũ cán bộ giám định, định giá các cơ quan, đơn vị. (3) Có trách nhiệm cử và tạo điều kiện cần thiết, ưu tiên bố trí thời gian để người tham gia giám định, định giá tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự; đồng thời, xác định công tác giám định, định giá tài sản là một trong những nhiệm vụ chuyên môn của sở, ngành mình tham gia giám định, định giá. (4)  Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giám định, định giá tài sản; đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời. (5) Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác giám định tư pháp; lựa chọn, đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp có năng lực, chuyên môn và công bố danh sách giám định viên tư pháp bảo đảm đúng quy định của pháp luật; khắc phục tình trạng thiếu giám định viên.
 
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện, định kỳ yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giám định, định giá, các cơ quan trưng cầu giám định, yêu cầu định giá báo cáo công tác giám định, định giá; kiến nghị xử lý sai phạm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
Giàng Lý
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang)
.