Hòa Bình: Một số kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí

Thứ Hai, 11/09/2023, 06:31 [GMT+7]
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí của tỉnh Hòa Bình đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, đã kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh; thể chế hóa và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện; lãnh đạo lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình an ninh trên các lĩnh vực; thực hiện nghiêm chế độ giao ban theo quy chế; thực hiện tốt công tác tiêp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Tỉnh ủy Hòa Bình đã lãnh đạo quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương; chú trọng tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tăng cường công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; có chế tài nghiêm, chú trọng đến hiệu quả công tác thu hồi tài sản cho nhà nước. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị trong quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, kê khai tài sản, thu nhập. 
 
    Chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; thu hồi triệt để tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Nâng cao năng lực, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ; tăng cường giám sát và chống tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh, kịp thời, theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về các vụ án, vụ việc tham nhũng; ngăn chặn, xử lý kịp thời “tham nhũng vặt”, xây dựng cơ chế và tổ chức tốt công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phát huy vai trò của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; xử lý kịp thời, nghiêm khắc những hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng và những hành vi bao che tham nhũng, ngăn cản chống tham nhũng. Chủ động nắm tình hình, kịp thời dự báo, phát hiện các vấn đề bức xúc, phức tạp về bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội để có phương án xử lý kịp thời, ngay từ cơ sở, không để trở thành “điểm nóng” phức tạp.
 
    Các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp đã thụ lý 19 vụ với 65 bị can, đang trong giai đoạn điều tra 10 vụ án; kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân đê nghị truy tố 04 vụ án; đã xét xử 05 vụ án. Xem xét, xử lý trách nhiệm 16 người đứng đâu, cấp phó của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó đã có 06 người bị xử lý hình sự. Công tác thu hồi tài sản đạt 79%, tổng số tiền do tham nhũng gây ra trong các vụ án là 12,3 tỷ đồng, đã thu hồi 9,8 tỷ đồng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự đảm báo kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, hành chính đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và lợi ích, uy tín của các cơ quan Nhà nước. Chất lượng công tác điêu tra, truy tố, xét xử được nâng cao; chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa có nhiều tiến bộ. Công tác bổ trợ tư pháp tiếp tục được tăng cường, phục vụ hiệu quả cho công tác điều tra, truy tố, xét xử. Công tác thi hành án hình sự, dân sự, hành chính được quan tâm, thực hiện tốt.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra 18 đảng viên, 39 tổ chức đảng. Giám sát chuyên đề đối với 23 đảng viên và 25 tổ chức đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét thi hành kỷ luật 06 đảng viên và 01 tổ chức đảng. Báo cáo ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với 03 đảng viên. 
 
    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 08 tổ chức đảng và 30 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tiến hành kiểm tra 24 tổ chức đảng. Kiểm tra đối với cơ quan tài chính đảng cùng cấp và 18 tổ chức đảng trực thuộc. Xem xét, thi hành kỷ luật 03 tổ chức đảng; cảnh cáo 05 đảng viên, khiển trách 08 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 20 tổ chức đảng và 32 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 01 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với 01 trường hợp.
Đoàn Cần
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình)
.