Lào Cai: Một số kết quả công tác tháng 8/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Chủ Nhật, 17/09/2023, 07:35 [GMT+7]
    Trong tháng 8/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các phòng và cán bộ, công chức tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát, quy chế làm việc năm 2023 của Ban; phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo Quy chế số 20-QC/TU ngày 08/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực 02 ban chỉ đạo: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Cải cách tư pháp và cơ quan chủ trì Đề án 16-ĐA/TU; một số nhiệm vụ nổi bật: 
 
    Tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành: Báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp hằng tháng; báo cáo chuyên đề về “Cơ chế bảo vệ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án” trên địa bàn tỉnh; kế hoạch tự kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị của Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, vi phạm pháp luật và kiến nghị khởi tố và vi phạm pháp luật; Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra; việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành Trung ương; việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; triển khai thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 10/8/2023 của Ban Nội chính Trung ương, xây dựng Đề án “Giải pháp chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; văn bản triển khai chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư. Thực hiện xong 01 cuộc giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Bàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, TC theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU; tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra của UBND huyện, các kết luận của thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn huyện theo kế hoạch.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai họp giao ban công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai họp giao ban công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
    Phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo Quy chế số 14-QC/TU ngày 26/9/2019. Thực hiện tiếp công dân theo nhiệm vụ của Ban tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh 04 ngày/06 lượt/11 công dân; tham gia 02 buổi tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp nhận và tham mưu xử lý 47/47 đơn các loại. 
 
    Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, tham mưu tổng hợp báo cáo của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2023; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 83-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 
 
    Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh: Tham mưu chuẩn bị nội dung tổ chức Cuộc họp lần thứ 8 của Thường trực Ban Chỉ đạo; tham mưu xây dựng: (1) Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận của đồng chí Tổng bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo; (2) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2023; (3) Báo cáo kết quả tiến độ thực hiện 05 vụ việc, vụ án Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; kiện toàn Thành viên Ban chỉ đạo; Tổ giúp việc; phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của thành viên Ban Chỉ đạo về kiểm tra, giám sát tại huyện Bắc Hà. Tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các kế hoạch chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các phòng thuộc Ban và cán bộ, công chức tiếp tục chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan chủ trì Đề án 16-ĐA/TU; cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả vụ việc phức tạp. Chủ động phối hợp với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc nắm tình hình, tổng hợp, xử lý thông tin, kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý tốt các vụ việc phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ; tổ chức gặp mặt nhân dịp Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban; triển khai kế hoạch tổ chức giải thể thao Khối thi đua các cơ quan tỉnh ủy năm 2023; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch 9 tháng đầu năm 2023 theo quy định.
        Nguyễn Thêu 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.