Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 18/09/2023, 17:43 [GMT+7]
    Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu trong toàn Ngành.
 
    Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được quán triệt những nội dung quan trọng, cốt lõi của Quy định số 114 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đặc biệt là những điểm mới của Quy định số 114 so với Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; qua đó, liên hệ với việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
    Để bảo đảm sự đồng bộ với các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng trong nhiệm kỳ XII, XIII về công tác cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 114 trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định số 205 và có bổ sung, sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với yêu cầu tình hình thực tiễn. Quy định số 114-QĐ/TW gồm 5 Chương, 16 điều quy định về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm. So với Quy định số 205 trước đây, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng trong Quy định số 114 đã được mở rộng hơn. Các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được nêu trong Điều 3 của Quy định số 114 đã được bổ sung một số hành vi mới, bao gồm: Lồng ghép ý đồ cá nhân khi thực hiện các khâu trong công tác cán bộ vì động cơ, mục đích vụ lợi hoặc có lợi cho nhân sự trong quá trình thực hiện công tác cán bộ; chỉ đạo, tham mưu các khâu trong công tác cán bộ đối với nhân sự không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; khi nhận được đơn, thư phản ánh, tố cáo hoặc biết nhân sự có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ nhưng thỏa hiệp, dung túng, bao che, không xử lý theo thẩm quyền, xử lý không đúng quy định hoặc không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.
 
    Quy định số 114 cũng nhấn mạnh đến việc không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan, bao gồm: Thành viên trong cùng Ban Thường vụ cấp ủy, Ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể Lãnh đạo cơ quan, đơn vị; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan, đơn vị; người đứng đầu các cơ quan ở 13 ngành như Nội vụ, Thanh tra, Tài chính, Ngân hàng, Thuế, Hải quan, Công thương, Kế hoạch đầu tư, Tài nguyên môi trường, Quân đội, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát ở trung ương hoặc cùng cấp ở một địa phương...
 
    Việc ban hành Quy định số 114 thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, góp phần làm tốt công tác cán bộ, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
                                                                                           P.V
.